Sökning: "åtgärdsprogram grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden åtgärdsprogram grundskola.

 1. 1. Identitetsskapande vid byte från grundskola till grundsärskola : hos elever med autism som inte tillhör särskolans målgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Boström Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Integrering; stigmatisering; autismspecifik kompetens; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som, med en kritisk ansats och genom intervju med vårdnadshavare, har gett en ökad förståelse för vad ett skolbyte från grundskolan till grundsärskolan kan innebära för elever med autism, utan utvecklingsstörning. Fokus har dels varit på deras mående och syn på sig själva i relation till lärmiljön i de aktuella skolformerna, dels på vad som har lett fram till att deras vårdnadshavare har fattat ett beslut om att flytta sitt barn till grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. Matematiken i skolan-utifrån hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare har upplevt den

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Claudia Karlsson; Marie Ingvarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Sociomatematiska normer; Integrering; Inkludering;

  Sammanfattning : I skolans verksamhet ska alla elever få tillgång till undervisning och kunskap utifrån sina förutsättningar och behov. När eleven har en intellektuell funktionsnedsättning krävs en anpassad miljö och ett anpassat material vare sig eleven går i särskola eller som integrerad elev i grundskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogiska perspektiv som framträder i åtgärdsprogram : En studie av åtgärdsprogram för elever som är i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna-Stina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Action program; special educational perspective; elementary school F-6; text analysis; reading and writing difficulties.; Åtgärdsprogram; specialpedagogiska perspektiv; grundskola F-6; textanalys; läs och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : The goal of this study is to analyze a number of IEP: s in order to determine how these are constructed for students with read and write difficulties. In order to do so, I am going to analyze some action programs to determine which special educational theory that is the most common, based on the theories of Claes Nilholm. LÄS MER

 4. 4. Träna och förstå, brist och olikhet - synsätt på matematik och specialpedagogik i åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Siw Åström Andersson; Jenny Barne Ljung; [2017]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; särskilt stöd i matematik; procedurkunskap; konceptuell kunskap; individnivå; gruppnivå; organisationsnivå; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : I svensk grundskola hade innevarande läsår 51400 elever ett åtgärdsprogram. Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt att reflektera över vad som skrivs. LÄS MER

 5. 5. När orden inte räcker till - om kommunikation vid språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2015-04-14]
  Nyckelord :språkstörning; AKK; inkludering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är dels att göra en beskrivning av hur Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, används i undervisningen och dels att analysera vilken effekt denna användning kan ha på en elevs, med språkstörning, didaktiska, sociala och rumsliga inkludering i en vanlig mellanstadieklass. Teori: Som teoretisk utgångspunkt för studien har använts ett sociokulturellt perspektiv med tanken att kunskap skapas i ett socialt och kommunikativt samspel med andra. LÄS MER