Sökning: "åtgärdsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade ordet åtgärdsprogram.

 1. 1. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på pedagogiska utredningars brukbarhet i förskolan : Från ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cornelia Applehoff; Emma Arnström; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Handlingsplan; Pedagogisk kartläggning; Pedagogisk utredning; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Applehoff, Cornelia och Arnström, Emma (2021). Förskollärares syn på pedagogiska utredningar brukbarhet i förskolan -Ur en specialpedagogisk synvinkel. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. The Air That I Breathe : En studie över luftföroreningar i Uppsala. Orsak, verkan och förändring i Uppsala kommuns luftkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Viktor Tullgren; [2021]
  Nyckelord :Luftföroreningar; åtgärdsprogram; Uppsala; hållbart resande; hållbar samhällsutveckling; trafikplanering;

  Sammanfattning : Uppsala är en av världens bästa miljöstäder, men samtidigt en av Sveriges smutsigaste kommuner. Dessa olika roller som Uppsala har är det som motiverat uppsatsens syfte. Uppsatsen undersöker bakgrunden till de omfattande luftföroreningarna som finns i Uppsala kommun, samt kommunens möjligheter till att skapa en bättre luftkvalitet. LÄS MER

 4. 4. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mathilda Dahlberg; Linnea Nyman; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära industri; funktionsintegration; stationsområde; åtgärdsprogram; utemiljö; entré; grönstruktur; arbetsplats;

  Sammanfattning : Från industrialismens framväxt till idag har industrins roll i staden haft olika betydelse och värde. Från funktionalismens zoneringsprinciper, till dagens idé om återindustrialisering och funktionsintegrering. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram i gymnasieskolan - en tematisk dokumentanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Hedblom; [2020-05-28]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; gymnasieskola; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskaper om innehållet i åtgärdsprogramskrivna för elever i gymnasieskolan. Mer precist har texter i 15 åtgärdsprogram analyseratsför att undersöka om och i såfall hur, innehållet förändrats under tidsperioden 2012-2019.Forskningsfrågorna har varit:1. LÄS MER