Sökning: "åtgärdsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade ordet åtgärdsprogram.

 1. 1. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram : elevers behov och skolans åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Joanna Anderskans; Catharina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; särskilt stöd; extra anpassningar; special needs; special education;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om åtgärdsprogram skrivna för elever i grundskolans senare år. Under vår utbildning till specialpedagoger har vi studerat åtgärdsprogram från flera olika kommuner. Vi fann att åtgärdsprogram kan formuleras på varierande sätt och därför uppstod intresset att studera hur åtgärdsprogram utformas. LÄS MER

 3. 3. Skolans arbete mot mobbning och kränkande handlingar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Habib Aziz; [2022]
  Nyckelord :Skolan; mobbning; lärare; åtgärdsprogram; metod; skolverket; styrdokument; läroplan; skollagar.;

  Sammanfattning : April 2006 inträdes Barn – och elevskyddslagen med utgångpunkt att främja barns och elevers välbefinnande, där varje skola gör sig skyldig till att genomföra en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska innehålla skolans handling och arbetsplan mot mobbning och annat kränkande beteende. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens komplexa roll i förskolan : Specialpedagogers, barnskötares och förskolläraresupplevelser av specialpedagogens komplexa roll i förskolanspedagogiska praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Josefine Lundin; Jenny Petersson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; likvärdig utbildning; specialpedagogens yrkesroll; specialpedagogiska insatser; styrdokument; tydligare uppdrag.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogernas komplexa yrkesroll kommertill uttryck i förskolans pedagogiska praktik. Utifrån studiens syfte formulerades treforskningsfrågor fram som inriktade sig på att synliggöra hur specialpedagogers arbeteorganiseras i förskolan, hur specialpedagoger, barnskötare och förskollärarebegreppsliggör specialpedagogens roll och betydelse för den pedagogiska verksamheten,samt vilka svårigheter och möjligheter som finns för att bedriva ett framgångsriktspecialpedagogiskt arbete för en likvärdig förskola. LÄS MER

 5. 5. Det bilberoende samhället – Utmaningar och möjligheter som främjar hållbara resvanor i Östersunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Sara Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Bilberoende; hållbara resvanor; Östersunds kommun; Travel demand management TDM ; SWOT-analys; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The transport sector is responsible for a third of Swedens’ total GHG emissions, where the private cars are a large part of this. Sweden is committed to reducing the emissions from the transport sector with 70 % until the year 2030. LÄS MER