Sökning: "åtgärdsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet åtgärdsprogram.

 1. 1. Lärarprofessionens Renässans : En kvalitativ analys av lärares uppfattningar beträffande yrkesautonomi i arbetet kring extra anpassningar och åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; yrkesprofessionalism; nymanagerialism;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur lärare upplever sin egen professionella yrkesautonomi, i arbetet med åtgärdsprogram och extra anpassningar. Genom att kategorisera lärares uppfattningar utifrån en idealtypsanalys av yrkesprofessionalism respektive nymanagerialism görs tre typer av jämförelser; innan och efter proposition 2013/14:160, mellan system där åtgärdsprogrammen skapas av elevhälsoteamet respektive av lärarna själva, samt mellan lärare med högre respektive lägre yrkestitel. LÄS MER

 2. 2. Särskilt stöd eller extra anpassningar? : En fallstudie av åtgärdsprogram på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mats Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; extra anpassningar; särskilt stöd; gymnasiet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Specialpedagogisk forskning om åtgärdsprogram i svensk skola har ofta fokuserat på situationen i grundskolan. I denna studie ligger istället fokus på åtgärdsprogram på gymnasiet. Syftet med studien är att studera hur gymnasieskolor beskriver elevers behov av särskilt stöd samt de åtgärder som förekommer i åtgärdsprogram. LÄS MER

 3. 3. Att skapa delaktighet i frågor som berör : En studie om specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om elevers möjligheter till delaktighet i utformandet av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eek Lisa; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; särskilt stöd; specialpedagogik; åtgärdsprogram; elevhälsa;

  Sammanfattning : Alla elever skall ges samma möjlighet till delaktighet i sin lärmiljö i skolan och i frågor som rör dem. Samtidigt visar tidigare forskningsstudier på vilka utmaningar och svårigheter skolan ställs inför i arbetet med att skapa delaktighet för alla elever. LÄS MER

 4. 4. Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Suzanne Vennberger; Jenny Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Elevaktivitet; Extra anpassningar; Särskilt stöd; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Ekberg, Jenny och Vennberger, Suzanne (2019). Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram i matematik och hur vi arbetar med dem i praktiken : En text- och intervjustudie i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Caroline Zettergren; [2019]
  Nyckelord :Supportive educational measures; mathematics; mathematic difficulties; relational; categorical; survey; Åtgärdsprogram; matematik; matematiksvårigheter; relationellt; kategoriskt; kartläggning; åtgärder.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa och problematisera framställningarna i och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram inom matematik samt att få insikt i pedagogernas bild av hur de arbetar med åtgärdsprogrammen i verkligheten och vilken syn de har på åtgärdsprogram. Vidare syftade studien till att ta fram riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som blir ett stöd för eleverna och pedagogerna. LÄS MER