Sökning: "åtstramning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet åtstramning.

 1. 1. Krishantering under coronapandemin - En kvalitativ studie om hur fyra företag agerar och styr sin verksamhet under en pågående kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Carlsson; Anna Watsfeldt; [2020-07-08]
  Nyckelord :Verksamhetsåtgärder; krishantering; coronakrisen; osäkerhet; krisberedskap;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den pågående coronakrisen har haft stor inverkan på samhället och företagen. Förutom påverkan på människors hälsa har den medfört att företag hamnat i en problematisk situation av intäktsförluster, minskad efterfrågan och där de inte längre kan genomföra normal affärsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Lokala skillnader inom fattigvården : En jämförelse av Uppsala och Norrköpings implementering av fattigvårdsförordningen från år 1871

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lovisa Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att synliggöra eventuella skillnader i implementeringen av fattigvårdslagstiftningen från år 1871 under perioden 1874-1914. Lagstiftningen innebar en åtstramning av tidigare förordning där nu endast barn och arbetsoförmögna hade rätt till fattigvård. LÄS MER

 3. 3. UEFA Financial Fair Play –Förändring inom regelverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enlil Mirza; Nebojsa Todorovic; [2016-03-16]
  Nyckelord :Fotbollsekonomi; UEFA; FFP; regelverk; åtstramning; förändring.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussionFotboll är världens största sport och fotbollsklubbar fyller viktiga funktioner isamhället. En ekonomiskt ohållbar situation uppstod bland europeiska fotbollsklubbarsom UEFA angrep med införandet av FFP-regelverket. LÄS MER

 4. 4. ”Ett möte mellan administration och mellanmänsklig makt” : En intervjustudie med LSS-handläggare i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Ageman; [2016]
  Nyckelord :LSS; LSS-handläggare; ekonomisk åtstramning; street level bureaucracy; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma LSS-handläggare analysera om det förekommer policykrockar/policykonflikter i deras arbete samt att utifrån en tolkning av deras berättelse analysera hur deras handlingsutrymme ser ut och om det kan antas ha förändrats utifrån den ekonomiska åtstramningen som präglar insatserna inom LSS. Studiens två frågeställningar är följande: Förekommer det några yttre policykonflikter, det vill säga, en diskrepans mellan intention och utfall i LSS-handläggarnas arbete samt förekommer det några inre konflikter hos handläggarna? Och: Hur ser LSS-handläggarnas handlingsutrymme ut och har det förändrats på grund av den ekonomiska åtstramningen? Studien har utgått från Michael Lipskys teori om street level bureaucracy som under uppsatsens gång utvecklats genom senare studier. LÄS MER

 5. 5. Pija Lindenbaum: Doris drar : - En övergripande studie i nutida bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Ylva Sellin Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Pija Lindenbaum; Doris drar; barnlitteratur; bilderbok; genuin bilderbok; narratologi; postmodernism.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att göra en övergripande studie av nutida svenskspråkiga bilderböcker, exemplifierad genom Pija Lindenbaum och en genuin bilderbok av henne: Doris drar (2015).Uppsatsen diskuterar kring hur den nutida bilderboken har sin kontext i flera konstnärliga uttryck och successivt blivit alltmer estetiskt kvalificerad. LÄS MER