Sökning: "ökande ohälsa ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ökande ohälsa ungdomar.

 1. 1. Kropp och hälsa – ungdomars upplevelser av vad som påverkar synen på kroppen och vad det har för betydelse för den psykiska hälsan : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Del Castillo Hallberg; Nicolina Hällström; [2021]
  Nyckelord :kroppen; ungdomar; psykisk ohälsa; hälsa; upplevelse; vårdande; kroppsideal; sociala medier;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat drastiskt bland unga de senaste åren. Forskning tyder på att den ökande pressen från samhället är en bidragande orsak. Unga präglas av samhällets kroppsideal både på sociala medier och i jämförelser bland vänner. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i skolsköterskans hälsofrämjande arbete : Övervikt och fetma bland elever isocioekonomiskt svaga områden

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Ingemarsson; Ulrica Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Health promotion work; overweight; pnehomenography; school nurse; socioeconomic disadvantaged areas; Fenomenografi; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; socioekonomiskt svaga områden; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland skolbarn har ökat dramatiskt sedan 1980-talet. Detta är oroväckande då fetma ökar risken för ohälsa. Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ett arbete som till stor del sker genom hälsosamtal och hälsobesök. LÄS MER

 3. 3. Sexuell läggning och suicidala tankar hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Larsson; Angelica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sexual orientation; suicidal ideation; adolescent; : Sexuell läggning; suicidala tankar; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett ökande problem hos ungdomar. Suicidala tankar är ett försteg till suicid och olika faktorer kan öka risken för suicidala tankar. Världen över är suicid den tredje vanligaste dödsorsaken för ungdomar i åldern 15 – 19 år. LÄS MER

 4. 4. Övergång från specialskola till vanlig skola för elever med autismspektrumtillstånd : Fallstudie från ett Learning Center

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Charlotte Malik Strååt; [2016]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; övergång; inkludering; Applied Behavior Analysis; autism; specialskola;

  Sammanfattning : Ett ökande antal barn diagnostiseras med autismspektrumtillstånd, (AST). Allt fler av dessa elever inkluderas i den ordinarie skolan istället för att undervisas i särskilda undervisningsgrupper eller lärcentra. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om faktorer som inverkar på ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Judith Akpudo; Rahma Abdirahman; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied; refugee; children; mental health; asylum-seeking; migration; Ensamkommande; flykting; barn; psykisk hälsa; asylsökande; migration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar har immigrerat ensamma i flera decennier. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat de senaste åren i Europa och främst i länder som Storbritannien, Sverige, Österrike och Norge. År 2008 immigrerade 13 400 barn/ungdomar utan föräldrar till Europa och ca 80 % av dem ansökte asyl. LÄS MER