Sökning: "öppna förskolan som arena"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden öppna förskolan som arena.

 1. 1. Öppna förskolan som arena för föräldraskapsstöd : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Heidi Nevala; [2019]
  Nyckelord :föräldraskap; informellt lärande; socialt lärande; tillgänglighet; samverkan;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka vilka uppfattningar pedagoger på öppna förskolor har om hur de arbetar med föräldraskapsstöd. Vidare syftade studien till att ta reda på hur öppna förskolans pedagoger upplever att verksamheten kan utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Solvallas pre- and primary school

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Forsskåhl; [2018]
  Nyckelord :School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Sammanfattning : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. LÄS MER

 3. 3. Ett uppskattat samtal : föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en kurator på en familjecentral

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Katarina Forinder; Karin Wannbäck; [2018]
  Nyckelord :Family center; Social worker; Prevention; Counseling; Parental support; Counseling room; Familjecentral; Kurator; Förebyggande arbete; Stödsamtal; Föräldrastöd; Samtalsrum;

  Sammanfattning : Under hösten 2016 genomfördes en enkätundersökning på en familjecentral i syfte att utvärdera vad föräldrarna på familjecentralen upplevde som bra och mindre bra i enskilda samtal med en kurator på verksamheten. Resultatet av enkäten var till största del positivt, vilket ledde till att kuratorerna på familjecentralen önskade öka kunskapen kring vad som varit bra, samt undersöka vidare vad föräldrarna upplever som mindre bra i samband med samtalen. LÄS MER

 4. 4. Att öppna vägar genom kaos : Uppdrag och nätverk kring förskolebarn som upplevt trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helena Bergman; [2014]
  Nyckelord :human development; human ecology; networks; pre-school; post traumatic stress disorder; PTSD; resilience; social ecology; trauma; förskola; posttraumatiskt stress-syndrom; PTSD; resiliens; samverkan; trauma; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Följande undersökning behandlar förskolans uppdrag och samverkan kring barn som upplevt trauma. Syftet är att undersöka hur olika professionsföreträdare för yrken närliggande förskolepersonalens (BVC-sjuksköterskor, socionomer, förskolepsykologer & förskolechefer) upplever förskolans roll i arbetet med barn som drabbats av trauma. LÄS MER

 5. 5. Förskolan som hälsofrämjande arena : En studie om pedagogens betydelse för goda kostvanor hos barn på förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Magdalena Andersson; [2012]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Matvanor; Pedagoger;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma beror främst på dåliga kost- och motionsvanor, vanor som grundläggs i tidig ålder. Eftersom cirka 80 procent av svenska barn går i förskolan och spenderar mycket av sin tid där, äter de även många av dagens måltider i förskolan. LÄS MER