Sökning: "öppna frågeställningar i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden öppna frågeställningar i matematik.

 1. 1. Attityder till matematikundervisningen : Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludwig Allard; Olsson Annie; [2021]
  Nyckelord :elever; attityd; matematikundervisning; intresse; matematik; påverkan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. LÄS MER

 2. 2. Rätten till en likvärdig matematikundervisning i grundsärskolan – en fråga om prioriteringar, självständighet och lärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Nettrander; [2020]
  Nyckelord :Centrala innehållet; grundsärskola; IF-diagnos; likvärdig skola; läroplanen för grundsärskolan Lsär 11 ; matematik; The right to an equivalent mathematics education in special schools for children with intellectual disability – a question of priorities; independence and teachers didactic choices;

  Sammanfattning : Kunskapsbidraget från denna studie fokuserar på att medföra en djupare insyn i hurundervisningstiden i matematik i grundsärskolan årskurserna 7-9 fördelas på de femkunskapsområden i det centrala innehållet, samt en kartläggning av möjliga orsaker och syftenmed denna fördelning.Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare kan fördela undervisningstiden på defem kunskapsområdena i matematik, utifrån det centrala innehållet i grundsärskolans läroplan(Lsär 11), i årskurserna 7-9, och hur fördelningen motiveras. LÄS MER

 3. 3. Konkret material i matematikundervisning : En enkätstudie om mellanstadielärares åsikter om att använda konkret material i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Kristiansen; [2019]
  Nyckelord :Konkret matematik; laborativ matematik; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur verksamma undervisande lärare i grundskolans mellanår använde sig av konkret material i sin matematikundervisning samt vad dessa lärare ser för fördelar och nackdelar med att använda konkret material i sin undervisning. Undersökningens urval är behöriga undervisande lärare i årskurs 4–6 och bygger på en kvalitativ studie där enkäter med öppna frågor användes för att genomföra studien. LÄS MER

 4. 4. DATORSPELANDE - ETT HINDER ELLER ENMÖJLIGHET FÖR ELEVENS LÄRANDE I SKOLAN? En intervjustudie om storspelande elevers erfarenheter av sitt spelande och sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kerime Serpil Demirsü; [2018-08-28]
  Nyckelord :Datorspel; datorspelsberoende; dataspelande; datorspelsproblem; datorspel effekter; ungdomar datorer; computer video game addiction;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien har varit att undersöka problematiska datorspelsvanor hos unga vuxna och vad detta har inneburit för deras sociala liv och skolgång. I studien har följande frågeställningar behandlats: i/ vilken påverkan datorspelande har på skolarbetet, ii/vad som driver/motiverar datorspelandet, iii/ hur datorspelandet påverkar de dagliga rutinerna, hälsa och andra aktiviteter, iv/ hur skolorna hanterar elever med problematiskt datorspelande för att de ska klara skolstudierna. LÄS MER

 5. 5. Hur kan pedagoger främja elevers kommunikationsförmåga i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mile Nakevski; Mimmi Thomsen; [2018]
  Nyckelord :Elev; Grundskola; Kommunikationsförmåga; Kommunikation inom matematik; Lärare; Pedagog; Utveckla;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet avser att belysa hur pedagoger kan främja kommunikation i matematikklassrummet och hur pedagoger kan utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematikklassrummet i grundskolans tidigare år och det görs utifrån lärares perspektiv. Arbetet tar sin utgångspunkt i aktivitetsteorin som grundar sig i det sociokulturella perspektivet eftersom aktivitetsteorin bygger på att det finns ett samspel mellan människa, miljö och den aktivitet som människan deltar i. LÄS MER