Sökning: "öppna utsagor"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden öppna utsagor.

 1. 1. Barns svårigheter, vad menar du? En studie om förskollärares föreställningar om och förhållningssätt till barn som utmanar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Abbassi; Mendy Zhong; [2019]
  Nyckelord :barn som utmanar; barns svårigheter; diskursanalys; förskolan; kategoriskt perspektiv; poststrukturellt perspektiv; relationellt perspektiv; subjektskapande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera förskollärarnas föreställningar om och förhållningssätt till barn som utmanar i förskolan. Detta för att förstå hur förskollärarna kan påverka barns möjligheter respektive begränsningar i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av sin barns skolgång i särskolan : - åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Karlsson; Sofia Kumlin; [2018]
  Nyckelord :Bemötande och relationer; föräldrar; intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelser; särskola och övergångar;

  Sammanfattning : Studiengenomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åttabarn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta varapå föräldrars erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång tillvuxenliv. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv : Lärande och motivation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Reljanovic Jasmina; [2018]
  Nyckelord :elevperspektiv; fenomenografi; gymnasium; kvalitativ metod; undervisning i utomhusmiljö; uppfattningar; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation. Genom att synliggöra variation i uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö skulle det skapas förståelse för elevperspektivet i anslutning till frågor kring alternativa undervisningsmetoder som denna undervisningsform är. LÄS MER

 4. 4. Varför fattar jag ingenting?- en empirisk studie av kritiska aspekter vid utveckling av en god taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jessica Sjövall; [2018]
  Nyckelord :critical aspects; number sense; Variation Theory; Learning Study; kritiska aspekter; taluppfattning; variationsteori; Learning Study;

  Sammanfattning : Framförvarande arbete är en empirisk studie som fokuserar på kritiska aspekter; elevers skilda uppfattningar av samma lärandeinnehåll. Syftet är att identifiera kritiska aspekter i undervisning av taluppfattning i årskurs 2. LÄS MER

 5. 5. Ett kort studievägsval som påverkar livet : - Om lågutbildade invandrade kvinnors utbildningsstrategier

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Thaer Mohsen; [2018]
  Nyckelord :Lågutbildade invandrade kvinnor; utbildningsstrategier; habitus; kultur; fält; sociala strukturer och mänskligt handlande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker fenoment lågutbildade invandrade kvinnors utbildningsstrategier i att välja korta yrkesutbildningar inom vård- och omsorg. Kvinnornas val sker i relation till sociala strukturer så väl lokala (familj) som samhälleliga och utbildningsmässiga. LÄS MER