Sökning: "öppna utsagor"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden öppna utsagor.

 1. 1. Läsutvecklande arbete genom olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Mårtensson; Maria Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; lärarens förhållningssätt; lässtrategier; läsutveckling; textsamtal; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem verksamma lärare väljer läsinlärningsmetod, hur de motiverar sina metodval samt vad som anses främja elevers läsutveckling. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av vårt resultat är det syntetiska- och analytiska perspektivet på läsinlärning, Reciprocal Teaching, litterära föreställningsvärldar samt stöttning. LÄS MER

 2. 2. “Likhetstecknet betyder ju att det ska vara lika mycket det är punkt slut.” : -En studie om hur elever ges möjlighet att urskilja kritiska aspekter av likhetstecknets inne- börd under en lektion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rebecca Landqvist; [2020]
  Nyckelord :: mathematics; teaching; equals sign; primary school; stimulated recall; varia- tion theory; matematikundervisning; likhetstecknet; stimulated recall; variationsteori; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap om hur undervisningen om likhetstecknets innebörd kan se ut i ett svenskt klassrum. Det som undersöks är hur en lärare skapar möjlighet för eleverna att urskilja kritiska aspekter av likhetstecknets innebörd genom variationsmönster. LÄS MER

 3. 3. Barns svårigheter, vad menar du? En studie om förskollärares föreställningar om och förhållningssätt till barn som utmanar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Abbassi; Mendy Zhong; [2019]
  Nyckelord :barn som utmanar; barns svårigheter; diskursanalys; förskolan; kategoriskt perspektiv; poststrukturellt perspektiv; relationellt perspektiv; subjektskapande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera förskollärarnas föreställningar om och förhållningssätt till barn som utmanar i förskolan. Detta för att förstå hur förskollärarna kan påverka barns möjligheter respektive begränsningar i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av sin barns skolgång i särskolan : - åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Karlsson; Sofia Kumlin; [2018]
  Nyckelord :Bemötande och relationer; föräldrar; intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelser; särskola och övergångar;

  Sammanfattning : Studiengenomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åttabarn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta varapå föräldrars erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång tillvuxenliv. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv : Lärande och motivation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Reljanovic Jasmina; [2018]
  Nyckelord :elevperspektiv; fenomenografi; gymnasium; kvalitativ metod; undervisning i utomhusmiljö; uppfattningar; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation. Genom att synliggöra variation i uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö skulle det skapas förståelse för elevperspektivet i anslutning till frågor kring alternativa undervisningsmetoder som denna undervisningsform är. LÄS MER