Sökning: "örebro upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 824 uppsatser innehållade orden örebro upplevelser.

 1. 1. Föräldrarnas upplevelser om idrottens barriärer för deltagande avbarn med autism i idrott och fysisk aktivitet på fritiden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Silvia María Oria Cebrián; [2024]
  Nyckelord :inkludering; delaktighet; föreningsidrott; autism; barn; idrottsorganisationer; barriärer och utmaningar; ansvarsbärande; kunskapsbrist;

  Sammanfattning : Många barn i Sverige deltar i någon form av organiserad idrott och fysisk aktivitet på fritidenmen barn med autism har svårt att hitta sin plats i föreningsidrott och därmed få tillräckligtmed fysisk aktivitet som främjar deras hälsa. Detta arbete syftar på att undersöka vilkabarriärer som barn med autism möter för att delta i organiserad idrott och fysisk aktivitet påfritiden ur deras föräldrars perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors uppbrotts-, läknings- och återhämtningsprocess från en våldsam relation : Utifrån sociologisk-feministisk teori och anknytningsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Marlene Alke; Ili Khabout; Veronica Molin; [2024]
  Nyckelord :Men s violence against women; the break-up; healing and recovery process; trauma ties; normalization process; knowledge; the consequences of violence; Mäns våld mot kvinnor; uppbrotts-; läknings och återhämtningsprocess; traumaband; normaliseringsprocess; kunskap; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa intervjustudie bygger på intervjuer med åtta kvinnor som i förfluten tid levt i en relation med förekomst av våld. Syftet med studien var att belysa heteronormativa kvinnors upplevelser av vad de anser har varit skadligt och/eller hjälpsamt i samband med och efter uppbrottet från en våldsam relation. LÄS MER

 3. 3. Spelmissbruksbehandling i Sverige : En kvalitativ studie om behandlares upplevelser av att arbeta med spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Peiman Moradabbasi; Isak Nelson; [2024]
  Nyckelord :Social work; Qualitative research; Gambling problems; Gambling treatment; Socialt arbete; Kvalitativ studie; Spelmissbruk; Spelmissbruksbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur behandlare inom spelmissbruk beaktar hjälpsökandes behov, upplever verksamhetens behandling och förutsättningar att hjälpa, samt vilka hinder och möjligheter som finns i behandlarens arbete. De teoretiska begrepp som användes i analysen var stigma, handlingsutrymme, behandlingsidealet, samverkan och behandlingstankar. LÄS MER

 4. 4. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd : En kvalitativ intervjustudie som undersöker socialsekreterares upplevelser av arbetet med barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Nikki Andersson Mueller; Linnea Artursson; [2024]
  Nyckelord :social assistance; child rights perspective; social workers; discretion; street level bureaucrats; organizational guidelines; försörjningsstöd; barnrättsperspektivet; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; organisatoriska förutsättningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare upplever att barnrättsperspektivet beaktas inom arbetet på försörjningsstöd, samt hur organisatoriska förutsättningar påverkar i vilken mån barns rättigheter tas i beaktande vid handläggningen av försörjningsstöd. Resultatet visar att handlingsutrymmet påverkar i vilken utsträckning barnrättsperspektivet tas i beaktandet i handläggningsprocessen. LÄS MER