Sökning: "östersjön"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade ordet östersjön.

 1. 1. Turbulence Intensity During Low-Level Jets in the Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Thomasson August; [2021]
  Nyckelord :Low-Level Jet; Turbulence intensity; Shear sheltering; LiDAR; Baltic Sea; Low-Level Jet; Turbulensintesitet; Shear sheltering; LiDAR; Östersjön;

  Sammanfattning : Low-level jets (LLJs) are local wind speed maximums in the atmospheric boundary layer. In the Baltic Sea, LLJs are frequently occurring in spring and summer. It is an important phenomena to consider for wind energy parks, and changes in turbulence during the jets can effect the efficiency of said parks. LÄS MER

 2. 2. Gråsälen - en skyddsvärd art, ett problem eller en resurs? : En rättsvetenskaplig undersökning om artskydd, säljakt och handel med sälprodukter i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Woivalin; [2021]
  Nyckelord :Miljörätt; artskydd; biologisk mångfald; jakt; säljakt; resurs; handel med sälprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning 1007 2009 om handel med sälprodukter; Rådets direktiv 1992 43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter; EU; gråsäl; halichoerus grypus; Östersjön; yrkesfiske; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 4. 4. Marina ekosystemtjänster för Hav i balans samt levande kust och skärgård : En kvalitativ analys av lokal förvaltning av Höga Kusten och Sankt Anna-Missjö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elliot Augustinsson Malmberg; Charlotte Lagerhjelm; [2021]
  Nyckelord :Ecosystem services; Marine Protected Areas; Swedish Environmental Objectives; Baltic Sea; local management; Ekosystemtjänster; marint skyddade områden; Sveriges miljökvalitetsmål; Östersjön; lokalt åtgärdsarbete;

  Sammanfattning : Östersjön omfattas av en stor mångfald marina ekosystemtjänster som livnär närliggande samhällen. Deras funktion är hotad av en mängd terrestra och akvatiska aktiviteter som har förorenat havet, vilket kräver en långsiktig hållbar förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Sammanfattning : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. LÄS MER