Sökning: "överbeläggningar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet överbeläggningar.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av ett överbeläggningsstopp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Markgren; Ida Brycke; [2019-08-16]
  Nyckelord :Överbeläggning; överbeläggningsstopp; etisk stress; omvårdnad; patientsäkerhet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Sverige har en hälso- och sjukvård av god kvalitet och tillgänglighet förekommer allt oftare idag en platsbrist i slutenvården med överbeläggningar som följd. Bidragande faktorer anses vara Sveriges ökande befolkning och att medellivslängden ökar. LÄS MER

 2. 2. ”Att vårda för respekt och integritet, de orden klingar väldigt tomt här”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Havenäng; Matilda Lundvall; [2019-08-01]
  Nyckelord :Disponibel vårdplats; överbeläggningar; sjuksköterskor; upplevelse; patientsäkerhet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av hälso- och sjukvård ökar samtidigt som överbeläggningar blir allt vanligare i den svenska sjukvården. En disponibel vårdplats är utformad med det utrymme och den utrustning samt bemanning som krävs för att bedriva en god och säker vård, vilket gör det tydligt att vårdens kvalitet är beroende av den geografiska platsens utformning och egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av självmordsbenägna patienter : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Holmqvist; Benjamin Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :experience; nurses; nursing care; suicidal patients; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterskor; självmordsbenägna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne i samhällen. Att skapa en relation till självmordsbenägna patienter är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad och kan vara direkt avgörande för patientens återtagande av hälsa. LÄS MER

 4. 4. IT-system som stöd för personaladministration på sjukhus : En fallstudie om vilka utmaningar med personaladministration som ett sjukhus kan hantera med stöd av IT-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sanna Andersson; Anna Lidén; [2018]
  Nyckelord :Utmaningar; personaladministration; vårdpersonal; IT-system;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en ansträngd hälso- och sjukvård på grund av begränsat med personalresurser och ett ökat vårdbehov. Statens offentliga utredningar lyfter att svensk sjukvård behöver effektiviseras för att kunna hantera problem med exempelvis överbeläggningar. LÄS MER

 5. 5. Att inte räcka till: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda i samband med överbeläggning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Elfving Boo; Nina Persson; [2017]
  Nyckelord :vårdplatser; patientsäkerhet; utlokalisering; överbeläggning; delaktighet; sjuksköterska; kommunikation;

  Sammanfattning : Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter hör numera till det normala i vården. Bristen på vårdplatser har visat sig leda till vårdskador, missnöjda patienter samt att vårdpersonalen känner frustration över sin arbetssituation. Sjuksköterskan ska arbeta för att göra patienten delaktig i sin egen vård. LÄS MER