Sökning: "överfiske"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet överfiske.

 1. 1. Regelverk för etablering av vattenbruk : Utmaningar och möjligheter för urbana recirkulerande akvatiska system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefine Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När jordens befolkning ökar sätter det press på livsmedelssystemen vilket det redan i dag ses effekter av, till exempel i form av överfiske. Vattenbruk kan komma att bli viktigt för att i framtiden möta en ökad efterfrågan på fisk. Både EU och Sverige har satt upp mål för utveckling av vattenbruket. LÄS MER

 2. 2. Det rättsliga skyddet mot överfiske : Styrmedel för att kontrollera yrkesfisket

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Överfiske; fiskeripolitik; fishery policies; individuella överförbara kvoter; ITQ; eco-certification; miljömärkning; MSC- certification;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att redogöra för och analysera gällande rätt på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå och att undersöka de styrmedel som verkar för att motverka överfiske. Uppsatsens utgångspunkt har varit att den biologiska mångfalden ska främjas i enlighet med CBD. LÄS MER

 3. 3. Östersjön - ett sjunkande skepp? : En komparativ studie om hur Östersjöns miljöproblem gestaltas i svenska och finska medier med avseende på miljöjournalistikens uppmärksamhetscykler.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Olivia Eklund; Mai Jenny Engström; [2017]
  Nyckelord :Östersjön; miljö; journalistik; miljöjournalistik; uppmärksamhetscykler; gestaltningsteori; fiskeindustri;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ studie om Östersjöns miljöproblem och hur de gestaltas i tre svenska och tre svenskspråkiga finska tidningar. Östersjön har, enligt forskare flera olika miljöproblem, bland annat övergödning, överfiske, gifter i fisk samt nedskräpning och invasiva arter. LÄS MER

 4. 4. Potential för återintroduktion av lax (Salmo salar L.) i Bollnäsströmmarna: en sårbarhetsanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Sofie Zetterlund; [2017]
  Nyckelord :Lax; Salmo salar; Sårbarhetsanalys; Vortex; Bollnäsströmmarna; Ljusnan; Reproduktionshabitat; Fiskvägar; Migration; Vattenkraft; Habitatåterställning;

  Sammanfattning : Förvaltning av lax är en komplicerad uppgift som kräver stor förståelse för både laxen och de antropogena effekter som påverkar den. Vattenkraftverk har stor påverkan på laxen genom oregelbundna flöden, reducerad vattenföring och barriärer i vandringsvägar. LÄS MER

 5. 5. Can body size parameters be used to distinguish the Kattegat cod (Gadus morhua) stock from the North Sea cod stock?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Hedlund; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Atlantic cod is one of the world´s most important commercial fish stocks and is dependent on fishing regulations for its wellbeing and survival. An important part in fisheries management is information of the stock distribution. This is needed to not cause overestimations that results in heavy overfishing. LÄS MER