Sökning: "övergångar skola"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden övergångar skola.

 1. 1. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Den exkluderande inkluderingen? : Livsberättelser från sju före detta elever i resursskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Sofia Gylén; [2021]
  Nyckelord :inkludering; livsberättelser; resursskola; stöd; unga vuxna; övergångar;

  Sammanfattning : Inkludering är ett centralt begrepp i specialpedagogiken. Förutsättningar att utgå från varje individs behov och förutsättningar gör att inkluderingsidealet kan uppfattas som ett svåruppnåeligt ideal i dagens skola. LÄS MER

 3. 3. Övergångar mellan mellanstadiet och högstadiet gällande elever i behov av stöd : Specialpedagogers/specialläraresoch mentorers uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Georgia Polymenopoulou; Anniela Kölvall; [2021]
  Nyckelord :primary school; middle school; school transition; special needs; grundskola; mellanstadiet; skolövergång; särskilt stöd; överlämning ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att se hur övergången mellan mellanstadiet och högstadiet ser ut i olika skolor i olika kommuner gällande elever i behov av stöd utifrån specialpedagogers/ speciallärares och mentorers perspektiv när det kommer till upplägget av extra anpassningar och särskilt stöd, med den sociokulturella teorin som bas. En kvalitativ forskning genomfördes innehållande 13 semistrukturerade intervjuer, sju med specialpedagoger/ speciallärare och sex med mentorer, med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Asserborn; Marie Flemming; [2021]
  Nyckelord :förebyggande arbetssätt; lärmiljö; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Asserborn, Jeanette & Flemming, Marie (2021). Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Från förskola till förskoleklass - en forskningsöversikt om de inre och yttre processer som omger barnen i den pedagogiska övergången

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mina Solca; [2021]
  Nyckelord :pedagogiska övergångar; förskoleklass; överlämning; pedagogisk samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie är en forskningsöversikt i ämnet övergång mellan förskola och skola. Metodvalet innebär att forskning i ämnet sammanställts och analyserats utifrån likheter och olikheter i studiernas utfall. Sammanlagt fjorton studier har använts i genomförandet av den här studien. LÄS MER