Sökning: "övergångar"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet övergångar.

 1. 1. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar av elevers förmågor ochkunskaper i svenska som andraspråk : Om kunskapsglapp och övergångar inom olika nivåer på Komvux

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Esra Eriksson Mayer; Anna Birath; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kunskaper och förmågor; kunskapsglapp; övergångar; Komvux; vuxenutbildning; SVA-grund; SVA 1;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka sex utvalda lärares uppfattningar om vilka kunskaper ochförmågor som är viktiga för studerande på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen att hamed sig vid övergången till den gymnasiala utbildningen SVA 1. Vidare undersöks om detfinns några övriga faktorer som påverkar övergången från grundläggande till SVA 1. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Asserborn; Marie Flemming; [2021]
  Nyckelord :förebyggande arbetssätt; lärmiljö; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Asserborn, Jeanette & Flemming, Marie (2021). Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med utagerande barn i förskolan : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Boström; Rebecka Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :utagerande barn; förskola; förskollärare; bemötande; anpassningar;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om utagerande barn i förskolan och inriktas mot förskollärares bemötande av utagerande barn samt vilka anpassningar och förebyggande arbete som utförs i verksamheten. Lutz (2009, ss. 30–31) förklarar att majoriteten av barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i den ordinarie förskoleverksamheten i Sverige. LÄS MER

 5. 5. TAKK för mig : En kvalitativ intervjuundersökning med fyra yrkesverksamma förskollärares uppfattningar om TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; uppfattningar; TAKK; teckna; sekundärt kommunikationsalternativ; sociokulturellt perspektiv; mediering; den proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ intervjuundersökning som ämnar att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om TAKK, och dess användbarhet i kommunikation med barnen. Med uppfattningar avses individuellt perspektiv på det egna teckenarbetet. LÄS MER