Sökning: "övergångsobjekt barn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden övergångsobjekt barn.

 1. 1. "Najnor ska med." : En studie om hur pedagoger resonerar kring övergångsobjekt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Bood; Malin Röjeskog; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Safety in children; Transitional object; Anknytning; Trygghet; Övergångsobjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i Sverige och USA uppmärksammar och resonerar kring sambandet mellan trygghet och övergångsobjekt och dess användning i förskolan. Det är en kvalitativ studie som utförts i två länder. LÄS MER

 2. 2. Små barns behov under vilan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Troein; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Övergångsobjekt; Behov;

  Sammanfattning : Skolverket (2017) har publicerat en rapport som visar att barngrupperna inom förskolan har ökat och att omsorgen får stå tillbaka för en undervisningsbetonad verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur små barn (1-3) uttrycker sina behov vid förskolans vila, samt hur förskolepersonalen svarar på dessa behov. LÄS MER

 3. 3. ”Denna ska ja ge till mina mamma o pappa”- En kvalitativ observationsstudie av barns skapande och tillägnande av sina teckningar till en nära person

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Hansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anknytningsteori; anknytning; inre arbetsmodeller; intermediärt område; övergångsfenomen; övergångsobjekt; ge gåvor gift giving; tillägna; barns bildskapande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ observationsstudie som vittnar om att ritandet och tillägnandet av sina teckningar spelar roll för barnen på olika sätt. Syftet är därför att undersöka vilken betydelse tillägnandet av barns teckningar till någon nära person har, för barn i 3-5 års ålder under fri lek på en förskola, samt hur man kan se tillägnandet som en del av anknytningsprocessen och i förhållande till begreppen intermediärt område och övergångsobjekt. LÄS MER

 4. 4. ”Man får vara beredd på att låna ut den, annars kan vi inte ha den”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Joelle Ragnarsson; Pernilla Rosengren; [2016]
  Nyckelord :Ickemänskliga aktörer; krigsleksaker; leksaker; medhavda leksaker; symboliskt kapital;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka hur barns egna medhavda leksaker används på förskolan, samt vilken betydelse de tillskrivs i verksamheten av såväl barn som pedagoger och vårdnadshavare. Vi har utgått ifrån tre frågeställningar för att konkretisera vårt syfte: Hur används de medhavda leksakerna av barnen? Hur ser pedagogerna på de medhavda leksakernas funktion och användning? Hur förhåller sig vårdnadshavare till att barnen kan och får ta med sig leksaker till förskolan? I studien har vi använts oss av de centrala begreppen tolkande reproduktion, ickemänskliga aktörer och symboliskt värde för att tolka det empiriska materialet. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers och föräldrars syn på anknytning och inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Micaela Nilsson; Elina Pölönen; [2015]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Inskolning; Trygghet; Övergångsobjekt;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger och föräldrar ser på anknytning och inskolning i förskolan. Vi vill nå fram till den erfarenhet pedagoger och föräldrar har från barns första möte med förskolan, samt betydelsen av anknytning för barnets fortsatta tid på förskolan. LÄS MER