Sökning: "övergödning effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden övergödning effekter.

 1. 1. Optimizing the design of two-stage ditches to improve nutrient and sediment retention

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Englund; [2020]
  Nyckelord :eutrophication; water quality; mitigation measure; two-stage ditch; retention time; water retention; nutrients; sediments; vegetation; terrace; HEC-RAS; Manning’s coefficient; water level; climate change; övergödning; vattenkvalitet; begränsande åtgärd; tvåstegsdike; retentionstid; vattenretention; näringsämnen; sediment; vegetation; terrass; HEC-RAS; Manning’s koefficient; vattennivå; klimatförändring;

  Sammanfattning : Negative effects on water quality are created by eutrophication of the world’s water resources. Mitigation measures have been implemented, but poor improvements in water quality have been observed. Two-stage ditches have the possibility to increase nutrient and sediment retention to reduce eutrophication in receiving water bodies. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde - Ett arbete om anlagda våtmarkers effekt på vattenkvaliteten i Örupsån, Tomelilla kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emil Viden; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; näringsämnen; kväve; fosfor; övergödning; vattenkvalitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The agricultural land in Sweden is a major reason why a large amount of nitrogen and phosphorus is transported to rivers, lakes and the sea. Nutrient transport has consequences for the environment as the conditions for plant organisms change and eutrophication takes place. LÄS MER

 3. 3. Causes and impact of surface water pollution in Addis Ababa, Ethiopia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Eriksson; Jonathan Sigvant; [2019]
  Nyckelord :Akaki river; E. coli; health risk; interview study; irrigation; physico-chemical parameters; water samples; Akaki; E. coli; fysikalisk-kemiska parametrar; hälsorisker; intervjustudie; vattenprover;

  Sammanfattning : Surface water is globally becoming more and more a scarce resource, and in Addis Ababa the capital of Ethiopia, river water quality has been degraded due to anthropological forcing for many years. Therefore, the study objective was to investigate causes and impact of surface water pollution in Kebena and Great Akaki rivers. LÄS MER

 4. 4. Variationen av kväve- och fosforhalten i olika biflöden till Hagaån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennie Hansson; [2019]
  Nyckelord :Synoptic method; river; stream; nutrient leakage; phosphorus; nitrogen; agriculture; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication of aquatic environments is a worldwide problem which is usually caused by leakage of nutrients from human activities on land. The primary production rises greatly when concentrations of phosphor and nitrogen increases, which can result in disturbances in the ecosystems. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). LÄS MER