Sökning: "överlämning"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet överlämning.

 1. 1. Byggplatsuppföljarens roll vidvägbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Samuel Bentil; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Construction site follow-up is a significant work that includes a variety of technology areas such as road, electricity, constructions. This includes follow-up of contract work, quality control, final documentation, schedule, and payment. LÄS MER

 2. 2. Överlämning från grundskola till gymnasieskola : -En analys av kommuners organisering av överlämningsprocessen vid byte av skolform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Melinda Blombäck; Cecilia Asplid; [2021]
  Nyckelord :Överlämning; likvärdig övergång; särskilt stöd; elevdokumentation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : När en elev övergår från en skolform till en annan skolform ska den avlämnade skolenheten skyndsamt överlämna den dokumentation som underlättar och gynnar elevens fortsatta lärande. Övergången från grundskolan till gymnasieskolan är komplex som visar på behov avsamarbete, tydliga rutiner och en innehållsrik dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Nationella prov i årskurs 3, dess användning och funktion för en skola i övergången till mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emil Skog; [2021]
  Nyckelord :Nationella prov; lästest; speciallärares uppdrag; årskurs 3; överlämning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie undersöker hur lästesten och provresultatet från de nationella proven i årskurs 3 påverkar lågstadielärares arbete med elever i lässvårigheter, därtill hur resultatet tas emot och används av mellanstadielärare i övergången till årskurs 4. Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en skolas rektor, en specialpedagog och fyra lärare i låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. Övergångar mellan mellanstadiet och högstadiet gällande elever i behov av stöd : Specialpedagogers/specialläraresoch mentorers uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Georgia Polymenopoulou; Anniela Kölvall; [2021]
  Nyckelord :primary school; middle school; school transition; special needs; grundskola; mellanstadiet; skolövergång; särskilt stöd; överlämning ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att se hur övergången mellan mellanstadiet och högstadiet ser ut i olika skolor i olika kommuner gällande elever i behov av stöd utifrån specialpedagogers/ speciallärares och mentorers perspektiv när det kommer till upplägget av extra anpassningar och särskilt stöd, med den sociokulturella teorin som bas. En kvalitativ forskning genomfördes innehållande 13 semistrukturerade intervjuer, sju med specialpedagoger/ speciallärare och sex med mentorer, med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. Tripod : Landningsställ för leveransdrönare

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PATRIK MARUSIK; KARL BOLINDER; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aerit var en startup på KTH som hade en vision om att leverera mat från restauranger till kunder i Sverige med hjälp av drönare, självkörande flygfarkoster. Deras drönare var under utveckling men företaget hade en idé om hur leveransen skulle gå till. LÄS MER