Sökning: "överlämningar"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet överlämningar.

 1. 1. Språkstörning hos elever som har svenska som sitt andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Gustafsson; Therese Nord; Anna-Lena Samuelson; [2021-06-22]
  Nyckelord :språkstörning; svenska som andraspråk; flerspråkighet; kartlägga; samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare vid några grundskolor beskriver de tillvägagångssätt som används för att identifiera och följa upp eventuell språkstörning hos elever med svenska som andraspråk. Utgångspunkten är forskningsfrågorna: Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att följa upp elevers andraspråksutveckling? Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att identifiera språkstörning hos elever med svenska som andraspråk? Studien utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Lärares bemötande avancerad läsares behov i årskurs 1 : En kvalitativ studie om identifiering, bemötande och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmah Nordström; [2021]
  Nyckelord :avancerade läsare; årskurs 1; särskilt begåvade elever; läsundervisning; motivation; identifiering; differentierad undervisning; Pedagogiskt ABC.;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från hermeneutiken samt det sociokulturella och undersöker hur verksamma lärare bemöter behoven hos de avancerade läsarna i årskurs 1 samt hur lärarna arbetar med identifiering och motivation med dessa elever. Avancerade läsare avser i denna studie tidiga läsare samt särskilt begåvade och talangfulla läsare. LÄS MER

 4. 4. Övergångar mellan introduktionsprogram och nationella program : En kvalitativ studie i att hitta framgångsfaktorer, på organisations-, grupp- och individnivå, som gynnar trivsel och motverkar skolavhopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Liselott Klav Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Introduktionsprogram; nationella program; övergångar; överlär;

  Sammanfattning : I flera forskningssammanhang framkommer det att övergångar från en verksamhet till en annan verksamhet innebär en mängd svårigheter för många barn och ungdomar, särskilt för de som har eller haft en negativ utbildningsspiral. Elever som inte blir behöriga efter grundskolan hamnar på något av gymnasieskolans fyra introduktionsprogram, vilket innebär att dessa ungdomar får vara med om ytterligare en övergång där de förväntas att så småningom komma in på ett program. LÄS MER

 5. 5. Reinforcement Learning-based Handover in Millimeter-wave Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jiarui Yang; [2021]
  Nyckelord :Wireless communications; mmWave networks; reinforcement learning; handover; Trådlös kommunikation; mmWave-nätverk; Reinforcement Learning; överlämning;

  Sammanfattning : Millimeter Wave (mmWave) is a key technology to meet the challenge of data rates and the lack of bandwidth in sub-6GHz networks. Due to a high operation frequency, the mmWave network has unique channel characteristics and a relatively high pathloss. LÄS MER