Sökning: "överlåta"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet överlåta.

 1. 1. (O)tillräcklig prövning på tillräckliga uppgifter? - en kritisk granskning av kreditprövningskravets ändamåls- enlighet i det moderna kreditsamhället

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aleksandar Bajic; [2020-05-17]
  Nyckelord :Kreditprövning; Konsumentkrediter; Konsumtionskrediter;

  Sammanfattning : Frågan om lättvindig kreditgivning kan i många fall vara moraliskt laddad. På ett rättsligt plan är det främst kreditprövningen som avgör huruvida kreditavtal kan ingås. Kreditprövningen får således direkt betydelse för konsumentens kreditåtaganden. Arbetet utreder ändamålsenligheten i konsumentkreditlagens kreditprövningskrav. LÄS MER

 2. 2. Begreppet verksamhetsgren : Hur ska begreppet tolkas vid underprisöverlåtelser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Skatt; omstruktureringar; underprisöverlåtelser; begreppet verksamhetsgren;

  Sammanfattning : Ett företag kan genom en omstrukturering överlåta en näringsverksamhet till en utomstående person för att kunna bedrivas vidare i en ny företagsfrom istället för att verksamheten avslutas. En omstrukturering kan äve ske inom en koncern eller mellan olika bolag som ägs av en och samma fysiska person. LÄS MER

 3. 3. Dödsbo och dödsbodelägare - en rättslig analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Victoria Mortensen Bloch; [2020]
  Nyckelord :Privaträtt; förmögenhetsrätt; dödsbo; andel; dödsbodelägare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar dödsbodelägarens tillgång i oskiftad kvarlåtenskap samt vilka rättigheter respektive skyldigheter som delägarskap i dödsbon medför. I egenskap av dödsbodelägare, tilldelas var delägare en andelsrätt motsvarande sin respektive lott, i en förmögenhetsmassa bestående av arvlåtarens efterlämnade egendom (den s. LÄS MER

 4. 4. Ombildning från enskild firma till ett aktiebolag : Skattemässig värderingsproblem gällande tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ninorta Savci; [2020]
  Nyckelord :Ombildning; enskild firma; aktiebolag; tillgång; periodiseringsfond; expansionsfond; räntefördelning; uttagsbeskattning; underprisöverlåtelser; aktiekapital; nedsättning av aktiekapital; inkråmöverlåtelse; apportemission; otillbörlig skatteförmån; god redovisningssed; redovisning; K1-regler; K2-regler; värdering; värdering av tillgång vid ombildning; värdering av tillgång; oönskade skattekonsekvenser; företagsform..;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag ett flertal olika företagsformer att välja mellan. Några av de företagsformerna är exempelvis enskild firma och aktiebolag. En näringsidkare kan ha startat en enskild firma som efter några år har expanderats. Näringsidkaren har då möjlighet att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att genomgå en elektiv kolecystektomi med laparoskopisk teknik : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Asker; Åsa Juto; [2020]
  Nyckelord :Elektiv kolecystektomi; kvalitativ; laparoskopisk teknik; omvårdnad; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gallstenssjukdom på grund av stenar i gallblåsan är vanligt förekommande i Europa och Sverige. Allt fler elektiva kolecystektomier utförs nuförtiden med laparoskopiskt teknik och därför är det angeläget att undersöka patienters upplevelser av denna typ av operation. LÄS MER