Sökning: "överlåtelse"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet överlåtelse.

 1. 1. Borgenärsbyte och överlåtelseförbud med underrubriken "När avtalsfrihet ställs mot avtalsfrihet".

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Levinsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Borgenärsbyte; Fordringsöverlåtelse; Avtalsfrihet; Överlåtelseförbud; Fordringsrätt; Obligationsrätt; Sakrätt; Omsättningens intresse; Skuldebrevslagen;

  Sammanfattning : I svensk rätt är huvudregeln att borgenärer kan överlåta fordringar utan samtycke från gäldenären. I fordringsförhållanden förekommer så kallade överlåtelseförbud som innebär en begränsning av denna fria överlåtbarhet. LÄS MER

 2. 2. Hyrköp av ägarlägenheter : En undersökning av gällande rätt angående hyrköp samt om optioner till fast egendom bör vara giltiga

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Edström; [2022]
  Nyckelord :hyrköp; ägarlägenhet; bostadsrätt; option; optionsavtal; fast egendom; fastighet; lös egendom; hyra; köp; köpeavtal; formkrav; överlåtelse; köp; förhandsavtal;

  Sammanfattning : Hyrköp av bostäder är ett relativt nytt fenomen på den svenska bostadsmarknaden. Det finns flertalet olika modeller av hyrköp. Den modell som behandlas i uppsatsen består av att hyrköparen ingår ett hyresavtal med ett fastighetsbolag. LÄS MER

 3. 3. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 4. 4. Länsstyrelsens arbete med omhändertagna katter : beslut om försäljning/överlåtelse eller avlivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Magdalena Björefeldt; [2022]
  Nyckelord :djurskydd; katter; omhändertagande; omplacering; avlivning; länsstyrelse;

  Sammanfattning : In Sweden it is the County Administrative Board’s responsibility to control that the animal keepers follow the animal welfare legislation. Sometimes when the animal keepers do not follow the legislation the County Administrative Board decides to take animals into charge. When they do so they also must decide what is to happen with the animals. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna Danielsson; Ebba Kronberg; [2022]
  Nyckelord :Generationsskifte; överlåtelseformer; företagsformer; share-farming; kooperativ; delägarskap; unga lantbrukare;

  Sammanfattning : I Sverige och övriga Europa domineras lantbruksföretag av en åldrande lantbrukarkår, där 33 % av lantbrukarna 65 år eller äldre. Generationsskiften på gårdar har en förmåga att skjutas på men, det är en process som förr eller senare måste ske och desto tidigare processen påbörjas desto lättare blir processen. LÄS MER