Sökning: "överraskning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet överraskning.

 1. 1. Taktiska framgångar utan seger : en teorikonsumerande studie om Argentinas taktiska framgångar under Falklandskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isabelle Robertsson; [2019]
  Nyckelord :Falklandskriget; Argentina; taktiska framgångar; kraftsamling; överraskning;

  Sammanfattning : This paper examines how Argentina’s tactical successes during the Falklands war can be understood by analysing through two of the principles of war namely, concentration of forces and surprise. Previous research on the Falklands war tends to analyse the war through the entire 74-day period or through special disciplines such as history or politics. LÄS MER

 2. 2. Klassiska principer i en modern marin kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Hamberg; [2019]
  Nyckelord :Krigföringens grundprinciper; kraftsamling; överraskning; Clausewitz; Fuller; Montgomery; Collins;

  Sammanfattning : The principles of war have for a long time been contested and criticized for being too imprecise and vague, even questioned as to their validity and applicability in modern warfare. Despite military thinkers and officers having questioned them, the principles of war constitute a central part of the western military doctrines and regulations. LÄS MER

 3. 3. Vem är personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning? - En studie i räckvidden för definitionen av (gemensamt) personuppgiftsansvarig.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kimmy Ränzlöw; [2019]
  Nyckelord :dataskyddsförordningen; förordning 2016 679; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsdirektivet; direktiv 95 46 EG; personuppgiftsansvarig; bestämmer; ändamål; medel; registeransvarig; gemensamt; personuppgifter; behandling; register; personuppgiftsbiträde; tjänstelevererande; mellanhand; mottagare; tredje part; controller; processor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning För ganska exakt ett år sedan, den 25 maj 2018, började dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), allmänt känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, tillämpas i hela EU. Förordningen kom inte som någon överraskning utan har varit i kraft sedan den 25 maj 2016 och är baserad på det äldre dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som varit gällande från 1995 och implementerad i svensk lagstiftning sedan 1998 genom personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 4. 4. Special Air Service Under Falklandskriget : kan McRavens teori förklara Special Air Service framgångar och misslyckanden under Falklandskriget?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Nils Lundevall; [2019]
  Nyckelord :enkelhet; sekretess; repetition; överraskning; hastighet; syfte; McRaven;

  Sammanfattning : Special forces have been a part of nations military capabilities for quite some time but what is it really that they can contribute with that is beyond the means of more conventional forces, and how should an operation executed by special forces be conducted? During the Falklands war, the Special Air Service (SAS) performed numerous operations that were important to the overall campaign of retaking the Falkland Islands, but why were they successful, and in some cases unsuccessful?   This paper aims to utilise McRavens theory on relative superiority to see if it possible to explain why special operations succeed or fail. Through a qualitative case study, the principles of McRavens theory are applied on two separate operations which were conducted by the SAS during the Falklands war. LÄS MER

 5. 5. Labeling Moods of Movies by Processing Subtitles

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peter Svensson; Youssef Taoudi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Labeling movies by moods is a feature that is useful for recommendation engines in modern movie streaming applications. Movie recommendation based on moods is a feature that could improve user experience for movie streaming platforms by recommending more relevant movies to users. LÄS MER