Sökning: "översätta perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden översätta perspektiv.

 1. 1. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 2. 2. Jag kan matte, låt mig visa på mitt sätt : en kvalitativ studie om bedömning av andraspråkselever matematiska kunskaper, när matematikkunskaperna ligger på högre nivå än de språkliga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christa Ndayishimiye; [2019]
  Nyckelord :assessment; mathematic; language in mathematic; second language pupils.; bedömning; matematik; andraspråkselever; språk i matematik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur andraspråkselevers matematiska kunskaper bedöms, när matematikkunskaper ligger på högre nivå än de språkliga. Jag utgick från lärarens perspektiv gällande: vilka tillvägagångssätt en lärare använder för att bedöma eleverna, hur språket blir ett hinder och hur läraren gör för att undvika att språket ska vara ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Feministisk stadsplanering, mer än bara jämställdhet : En kvalitativ studie om praktiserandet av diskursen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Brandt; [2019]
  Nyckelord :Feminism; feministisk stadsplanering; genus; intersektionalitet; kvinnor; kön; strukturella skillnader;

  Sammanfattning : Kvinnan har genom alla tider, till följd av de strukturella ojämlikheterna i samhället, mer eller mindre negligerats i stadsplaneringen. Både planeringsteorin och planeringspraktiken har historiskt karaktäriserats av maskulinitet och utgått från mannen som norm. LÄS MER

 4. 4. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER