Sökning: "översätta svår svenska till lätt svenska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden översätta svår svenska till lätt svenska.

  1. 1. Från svår till lätt svenska : en studie av tillgängligheten på svenska kommuners webbplatser för personer med lässvårigheter

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Lena Magnusson; [2006]
    Nyckelord :webb; Internet; tillgänglighet; lättläst; lässvårigheter;

    Sammanfattning : Informationsteknik används idag i stor utsträckning för att sprida information och även våra myndigheter publicerar alltmer information på sina webbplatser. Människor förväntas vara självständiga och kapabla att på egen hand finna den information de behöver, men faktum är att information på dessa webbplatser kan vara otillgänglig för vissa användargrupper. LÄS MER