Sökning: "översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 956 uppsatser innehållade ordet översättning.

 1. 1. Flerspråkighet : Pedagogers arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bleditte Klason; Hanna Fendell; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikationsverktygen; kodväxling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Att möta flerspråkiga barn på förskolorna har blivit vanligare idag än var det var för tio år sedan. Enligt Skolverket (2020) växer en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna noll till fem år upp med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 2. 2. “- Bajsar han? Varför har han simglasögon?” : Planerad undervisning i förskolan om tekniska system - avloppsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Strömberg; Josefin Skog; [2022]
  Nyckelord :Lesson study; preschool children; preschool teaching; sewage system; technical system; Avloppssystem; förskolans undervisning; förskolebarn; lesson study; tekniska system;

  Sammanfattning : AbstractEngelska översättning.  The aim of the study is to contribute with knowledge about how a designed teaching can give children a greater understanding of technical systems, sewage system. The study is inspired by the Lesson Study method. Lesson study is a teaching arrangement done in cycles. LÄS MER

 3. 3. ”Google Translate är ju som det är” : En intervjustudie om lärares problematisering kring användandet av digitala översättningsverktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lina Sandgren; [2022]
  Nyckelord :translation; translanguaging; dictionaries; translation tools; digital translation; Swedish as a second language; Google Translate; översättning; translanguaging; lexikon; ordböcker; översättningsverktyg; svenska som andraspråk; Google Translate;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to explore the ways in which digital dictionaries andmachine translation are being used to help students learning Swedish as a secondlanguage (L2). The study focuses on teacher’s reasoning for the use of these tools andthe problems they face in trying to implement the guidelines specified around the useof such tools in the Swedish curriculum. LÄS MER

 4. 4. Den stora katastrofen i Mälardalen : Originaldiplomen 1449 25/9 (SDHK nr 25573) och 1450 1/9 (SDHK nr 25759) Stockholm; utgåva, översättning samt undersökning av kasussystemets upplösning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Hoppe; [2022]
  Nyckelord :kasus; fornsvenska; språkhistoria; filologi; diplom; medeltidsbrev; nordiska språk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar två medeltida diplom, utfärdade år 1449 respektive 1450 i Stockholm, varav det första är ett gåvobrev och det andra ett pantsättningsbrev. Syftena med uppsatsen är dels att göra filologiska utgåvor av de två diplomen med översättningar och kommentarer, dels att genom en morfologisk stickprovsundersökning få en bild av det svenska kasussystemets upplösning under mitten av 1400-talet. LÄS MER

 5. 5. Ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i parallellkorpusar : En jämförande korpusstudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Sofia Mattsson-Mårn; [2022]
  Nyckelord :Construction grammar; corpus linguistics; language specificity; construction; Russian; English; Swedish; translation equivalents; Konstruktionsgrammatik; korpuslingvistik; språkspecificitet; konstruktion; ryska; engelska; svenska; översättningsekvivalenter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks översättningsekvivalenter för de ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i Russian National Corpus (RNC) för att komma åt deras språkspecificitet. Med hjälp av parallellkorpusar (engelsk-ryska, rysk-engelska, svensk-ryska, rysk-svenska) bestäms graden av språkspecificitet hos de ryska konstruktionerna i förhållande till engelska och svenska, med avseende på spridning och nollekvivalens som variabler på språkspecificitet. LÄS MER