Sökning: "översättningsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet översättningsnormer.

 1. 1. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 2. 2. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 3. 3. HUR ÖVERSÄTTER MAN EN KONSTPAUS? En komparativ och kvalitativ analys av kommateringen i Christian Ekvalls översättning av Ernest Hemingways roman The Old Man and the Sea.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2019-06-12]
  Nyckelord :Översättning; skiljetecken; Hemingway; litteratur;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur kommateringen i Hemingways The Old Man and the Sea har överförts till Christian Ekvalls svenska översättning Den Gamle och Havet. Genom att jämföra källtext med måltext har avvikande kommatering kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser i när och på vilket sätt översättaren verkar frångå källtextens kommatering i måltexten. LÄS MER

 4. 4. SÄTTA PUNKT I UNGDOMSLITTERATUR – EN NORMSTYRD AKTIVITET. Kommenterad översättning av Susan Krellers ungdomsroman Elefanten sieht man nicht utifrån en komparativ normanalys av två tidigare översättningar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Josefine Eld; [2016-09-09]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättningsnormer; ungdomslitteratur; högprestigelitteratur; interpunktion; segmentering;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuterar jag min egen översättning av Susan Krellers Elefanten sieht man nicht motbakgrund av en komparativ analys av två tidigare översättningar. Syftet med studien är att utforskanormerna vid översättning av ungdomslitteratur och det utrymme de ger att bevara ett stilistiskt elementsom står i konflikt med den i ungdomslitteraturen obligatoriska adaptionen. LÄS MER

 5. 5. Att översätta slang : En jämförelse av översättningen av slanguttryck i John Greens Paper Towns till svenska och nederländska.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Anna Rosenqvist; [2016]
  Nyckelord :Translation studies; slang; spoken language markers; polysystem theory; John Green; Paper Towns; young adult novels; youth language; Lambert van Gorp; Toury; translational norms; English; Dutch; Swedish; Översättningsvetenskap; slang; talspråk; polysystemteori; John Green; Paper Towns; ungdomslitteratur; ungdomsspråk; Lambert van Gorp; Toury; översättningsnormer; engelska; nederländska; svenska;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur de engelska slanguttrycken och talspråksmarkörerna i ungdomsromanen Paper Towns av John Green översatts till nederländska och svenska. En analys av slanguttrycken och talspråksmarkörerna i romanens första kapitel, utifrån Lambert & van Gorps modell (1985), visar vilka översättningsstrategier som översättarna valt och vilka översättningsnormer dessa är ett uttryck för. LÄS MER