Sökning: "översättningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet översättningsvetenskap.

 1. 1. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Isabel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Translation Studies; semantic translation strategy; African literature; postcolonial translation theory; translation of culture-specific items; translation of stylistic devices; translation of spoken language markers; Nigerian pidgin; översättningsvetenskap; semantisk översättningsstrategi; afrikansk litteratur; postkolonial översättningsteori; översättning av kulturspecifika begrepp; översättning av stilfigurer; översättning av talspråksmarkörer; nigeriansk pidgin;

  Sammanfattning : Postkolonial teori har skiftat intresset från västerländska diskurser till frågor som ideologi, ojämlika maktförhållanden och etik. I samband med översättningsvetenskapens kulturella vändning på 1980-talet, började översättningsvetare ifrågasätta översättningsstrategier som antingen assimilerar (domesticering) eller stereotypiserar (exotisering) källkulturen. LÄS MER

 3. 3. Horrorsköna slovisar : Att översätta nadsat i Anthony Burgess A Clockwork Orange

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Joel Nogueira Forssell; [2020]
  Nyckelord :Nadsat; A Clockwork Orange; translation studies; skopos; Anthony Burgess; Caj Lundgren; nadsat; A Clockwork Orange; översättningsvetenskap; skopos; Anthony Burgess; Caj Lundgren;

  Sammanfattning : This essay aims at analysing and understanding different choices made by Caj Lundgren when he translated Anthony Burgess’s novel A Clockwork Orange (1962), more specifically when he translated the fictive language called Nadsat, which is one of the features that made this novel famous. The method used to analyse Lundgren’s translation is based on Reiß and Veermer’s (1984/2014) concept of skopos and functional equivalence. LÄS MER

 4. 4. Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Saga Höglund; [2020]
  Nyckelord :Translation Science; popular science; non-fictional prose; polysystem theory; cultural references; Översättningsvetenskap; populärvetenskap; sakprosa; polysystemteori; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en längre översättning av förordet samt de tre första kapitlen ur den populärvetenskapliga boken The Forger’s Spell (2009) från engelska till svenska. Till det följer ett avsnitt med kommentarer på översättningsproblem som uppstod under processen. LÄS MER

 5. 5. En studie i Sherlock : En komparativ studie utifrån tre svenska översättningar av A study in scarlet ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Translation studies; Retranslation; Retranslation Hypothesis; Sherlock Holmes; Literature teaching; Fiction literature; Upper secondary school; Översättningsvetenskap; nyöversättning; nyöversättningshypotesen; Sherlock Holmes; litteraturundervisning; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se vilka skillnader som går att urskilja mellan tre olika svenska översättningar av Arthur Conan Doyles A study in scarlet. Vidare syftar studien också till att se hur dessa skillnader förhåller sig till den så kallade nyöversättningshypotesen, som menar att varje ny översättning blir allt mer lik källtexten, samt de olika översättningsideal som varit norm under respektive tillkomsttid. LÄS MER