Sökning: "överskottsinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet överskottsinformation.

 1. 1. Hemliga tvångsmedel och överskottsinformation : Uppfylls kraven som Europadomstolen ställer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Näsström; [2020]
  Nyckelord :Juridik; processrätt; överskottsinformation; hemliga tvångsmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utökad användning av överskottsinformation? : En analys av lagförslaget i SOU 2018:61

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Åkermark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Överskottsinformation vid användning av tvångsmedel - I hur vid mån är användningen att anse som legitim?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zeinab Zein; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; överskottsinformation; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten att få använda straffprocessuella tvångsmedel är viktig och nödvändig för de brottsutredande myndigheterna för att uppnå så effektiv brottsbekämpning som möjligt. Exempel på typiska straffprocessuella tvångsmedel är häktning, anhållande samt husrannsakan, alla innebär en integritetskränkning för den som utsätts för de. LÄS MER

 4. 4. Slopat integritetsskydd för en effektivare brottsbekämpning? Om intressekonflikter som aktualiseras vid användandet av överskottsinformation i brottsutredande syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Agert; [2020]
  Nyckelord :Processrätt en. criminal procedure ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När brottsutredande myndigheter använder hemliga tvångsmedel kan det framkomma uppgifter som saknar samband med det brott som föranlett tvångsåtgärden men som kan vara av relevans för andra brottsutredningar. Sådan så kallad överskottsinformation är särskilt känslig ur integritets- och rättssäkerhetssynpunkt eftersom uppgifterna har inhämtats utan vare sig rättens eller den berördes tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Överskottsinformation : En granskning av användningen av överskottsinformation i förhållande till våra rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Överskottsinformation;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar rättsväsendets användning av överskottsinformation i förhållande till de rättigheter vi, som individer, erhåller genom EKMR. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka om nuvarande reglering i 27 kap. 23 a § RB uppfyller de krav på rättighetesinskränkande lagstiftning som följer av EKMR. LÄS MER