Sökning: "översvämning"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet översvämning.

 1. 1. När Fyrisån översvämmas : En undersökning om aktörers kapacitet och brister för riskhantering om Fyrisån i Uppsala översvämmas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Hermansson; [2020]
  Nyckelord :översvämning; Uppsala; katastrofriskreducering; riskhantering; samhällsstörning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat att undersöka vilken riskhanteringsförmåga aktörer i Uppsala har och hur dessa aktörer samspelar om Fyrisån, som rinner genom staden, översvämmas. Studiens bakgrund redogör för nationella och internationella riktlinjer för riskhantering och tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 3. 3. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 4. 4. The role of groundwater in the inundation of a river-connected floodplain : case study of the river Silverån in southeast Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Stina Bång; [2019]
  Nyckelord :Groundwater flooding; Groundwater modeling; Flood modeling;

  Sammanfattning : Fluvial flooding has long been recognized as one of the most frequently occurring natural disasters worldwide, with consequences as large economic losses from damages on infrastructure and agriculture, as well as severe impacts on human health. A less known and explored type of flooding is groundwater flooding. LÄS MER

 5. 5. Hus på stolpar som byggnadsmetod : En studie av projektet Emils Backe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Stilt Houses; Sustainability; Careful Foundation; Sustainable Foundation; Hus på stolpar; Stolphus; Hållbarhet; Varsam grundläggning; Hållbar grundläggning;

  Sammanfattning : Att bygga hus på stolpar, upplyfta ovanför mark eller vatten, har varit ett traditionellt sätt att bygga i många delar av världen och även i Sverige finns exempel på detta. På senare tid har det lyfts fram som en metod för varsam grundläggning för att bevara naturen i områden med höga natur- och kulturvärden. LÄS MER