Sökning: "översvämningsåtgärder"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet översvämningsåtgärder.

 1. 1. Skyfallskartering och åtgärdsanalys för Akademiska sjukhuset i Uppsala : Hydraulisk modellering i MIKE 21 och känslighetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Alexi Lampinen; [2020]
  Nyckelord :Cloudburst analysis; pluvial flooding; urban flooding; flood control; GIS; SCALGO.; Skyfallsanalys; pluvial översvämning; översvämningsåtgärder; skyfallshantering; GIS; SCALGO; samhällsviktig verksamhet.;

  Sammanfattning : Översvämningar till följd av skyfall har blivit allt vanligare och förväntas att öka i takt med klimatförändringarna. Översvämningar kan ställa till stora skador för ett samhälle, framförallt när de samhällsviktiga verksamheterna blir drabbade. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för att möta en förhöjd havsnivå : en jämförelse av översvämningshantering i Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Joos; [2019]
  Nyckelord :förhöjda havsnivåer; klimatanpassning; översvämningshantering; översvämmade städer; översvämning; stadsplanering; Göteborg; Malmö;

  Sammanfattning : Världshaven förväntas stiga med minst 3 decimeter till 1 meter innan år 2100 som ett resultat av global uppvärmning. Efter år 2100 blir det allt svårare att bedöma i vilken hastighet havsnivån kommer att stiga. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av öppna dagvattenlösningar vid ytavrinningsmodellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Helena Vikingson; Emil Moberg; [2017]
  Nyckelord :MIKE 21; Öppen dagvattenhantering; Ytavrinningsmodellering; Skyfall; Översvämningshantering; Marköversvämning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagning av skyfallsplaner har blivit en allt vanligare del i kommuners arbete med klimatanpassning. För att klarlägga konsekvenserna av ett skyfall kan man göra en ytavrinningsmodell. LÄS MER

 4. 4. Impacts on Flood Risk from Land Use Strategies for Coping with Climate Change – An Assessment using the Time-Area Method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Agneta Green; [2014]
  Nyckelord :environmental science; physical geography; climate strategies; land use; hydrological modeling; flooding; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change places pressure on rural land in terms of carbon sequestration, biomass for substitution and adaptation of crops. Land use can both positively and negatively influence the runoff regime, therefor a catchment perspective is important when developing climate strategies. LÄS MER

 5. 5. Kommunåtgärder mot ökande vattennivå i Vänern och Göta älv, vid planering och byggnation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Fougstedt; Jakob Blomqvist; Rickard Lidström; [2008]
  Nyckelord :Översvämning; Översvämningsåtgärder; Kommunåtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ge byggföretaget NCC ett underlag för hur kommunerna runt Vänern och längs Göta älv planerar inför den nya dimensionerande vattennivån på + 47,4 m (RH70) som klimat- och sårbarhetsutredningen presenterat i sin rapport.Vänerns medelvattenstånd ligger i dag på + 44,3 m (RH70). LÄS MER