Sökning: "översvämningsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet översvämningsskydd.

 1. 1. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Jonsson; [2022]
  Nyckelord :dagvattenhanteringssystem; rörsystem; dagvatten; torka; översvämning; Nabaté; wadi; vattenhanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Enligt SMHI kommer Sverige att utsättas för mer extrema perioder av torka och mer frekventa översvämningar på grund av högre, i genomsnitt, årliga temperaturer. Svenska dagvattensystem är redan idag känsliga för dessa väderfenomen (SMHI,2021). LÄS MER

 2. 2. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Göteborg är en stad med närhet till vatten. I och med ett klimat i förändring leder denna närhet till allt högre risk för översvämning, då havet stiger och ökande regnmängder hotar. Om inget görs finns stor risk för svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Fem strategier för hantering av översvämningsrisker från havet : En beskrivande fallstudie av Falsterbonäset, Vellinge kommun

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020)

  Författare :Mattias Lundh; [2021]
  Nyckelord :diversification; floods; flood risk management strategies; levee effect; theory of risk homeostasis; diversifiering; översvämningar; strategier för hantering av översvämningsrisker; levé-effekten; teorin om riskhomeostas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett är översvämningar, näst efter stormar, den naturfara som orsakar mest ekonomisk skada. Inom Europeiska unionen (EU) fick översvämningar ett ökat fokus efter att Europa under 2002 drabbades av stora översvämningar. Mot denna bakgrund lanserades i oktober 2012 det EU-finansierade projektet STAR-FLOOD. LÄS MER

 4. 4. 20 år efter översvämningen – har Arvika ”built back better”? : Undersökning av en svensk kommuns hantering av översvämningsrisk

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Risk management; climate change adaptation; resilience; flooding; risk homeostasis; the levee effect; riskhantering; klimatanpassning; resiliens; översvämning; riskhomeostas; levé-effekten;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en komplex risk som innebär nya utmaningar för dagens och framtidens riskhantering. Översvämningsrisken ökar i takt med att skyfall och kraftiga regn blir mer frekventa samtidigt som havsnivåerna stiger. LÄS MER

 5. 5. A valuation of ecosystem services from blue-green infrastructure for stormwater management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Anderzon; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; blue-green infrastructure; urban ecosystem services; indicators; semi-quantitative valuation; Dagvatten; dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; urbana ekosystemtjänster; indikatorer; semi-kvantitativ värdering;

  Sammanfattning : The ongoing urbanization leads to densification and growth of cities, which replaces natural areas with hard surfaces. Precipitation is then more likely to runoff as stormwater than to be detained locally. Also, precipitation is predicted to be increasing as an effect of climate change. LÄS MER