Sökning: "övervakningsgarant"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet övervakningsgarant.

 1. 1. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 2. 2. Civilkurage - En studie av en eventuell civilkuragelags legitimitet i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Nilsson; [2015]
  Nyckelord :kriminalisering; underlåtenhetsbrott; garantläran; civilkuragelag; criminal law; Straffrätt; civilkurage; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Civilkurage är ett flitigt debatterat område i Sverige, och trots att de flesta av våra grannländer har lagstiftning om en allmän handlingsplikt att bistå en nödställd person har Sverige valt att inte införa en sådan. Syftet med uppsatsen har varit att belysa de olika problem som lagstiftaren ställs inför vid ett eventuellt införande av en civilkuragelag. LÄS MER

 3. 3. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER

 4. 4. STRAFFRÄTTSLIG PLIKT ATT BISTÅ NÖDSTÄLLD : En analys med huvudfokus på Norges lagstadgade plikt att bistå nödställd samt på Sveriges reglering angående medhjälp till självmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Larsson; [2011]
  Nyckelord :plikt att bistå nödställd; hjälpa nödställd; brott; nöd; social adekvans; samtycke; SOU 1996:185; Direktiv 2009:82 Skyldighet att agera vid farliga situationer eller att bistå nödställda; medhjälp till självmord; § 387; § 3:9a BrB; BrB 23:6; underlåtenhet; anmäla brott; förhindra brott; NSL § 387; garantlära; oäkta underlåtenhetsbrott; äkta underlåtenhetsbrott; skyddsgarant; övervakningsgarant; plikt att bistå nödställd i nordiska länder; plikt att bistå nödställd i Sverige; norska rättsfall; norsk praxis; praxis medhjälp till självmord; viljan att försätta sig själv i fara;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Sverige har ännu ingen straffrättslig plikt att bistå nödställd som en del andra nordiska länder har. Genom ett dagsaktuellt direktiv har det begärts att eventuella följder vid ett införande av en sådan plikt skall utredas. LÄS MER

 5. 5. Straffrättsligt föräldraansvar - från att ansvara genom underlåtenhet att ge barnet skydd, till att bli skyldig till egenmäktighet med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elisabet Dalborg; [2004]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Överträdelser och brister i vårdnaden av ett barn är det som behandlas i denna uppsats. Den eller de personer som kan hållas ansvariga i sådana fall är barnets vårdnadshavare. Vårdnaden kan utövas av föräldrarna gemensamt eller enskilt eller av särskilt förordnad förmyndare. LÄS MER