Sökning: "övervakningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet övervakningssystem.

 1. 1. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER

 2. 2. Lomma kommuns trygghetsvärdar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Magdalena Maletic; Maya Yas; [2018]
  Nyckelord :Anxiety; Burglary; Cooperation; Lomma; Security hosts;

  Sammanfattning : På uppdrag av säkerhetschef och kommunpolis i Lomma kommun har studie av trygghetsvärdarnas bidragande till minskad oro för bostadsinbrott hos invånarna utförts. Studien berör boende på de gator som flest gånger blivit utsatta för bostadsinbrott mellan åren 2015–2018. LÄS MER

 3. 3. Gas turbine health assessment during startup and run down using a transient model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Aron Malmberg; [2018]
  Nyckelord :gasturbin; prognostisering; diagnostik; transient drift; dynamik; modellering; Dymola; SGT-800; kraftgenerering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att drift av gasturbiner inte ska vara allt för dyrt läggs det mycket energi på smarta lösningar när det kommer till övervakning av gasturbiner. Syftet är att undvika oplanerade stopp genom att kunna ta välinformerade beslut för att kunna genomföra förebyggande underhåll på maskiner. LÄS MER

 4. 4. Om trygghet och övervakningssystem : Enkätstudie om medborgares attityder till kamera- och IT-baserad övervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Ida Claesson; [2018]
  Nyckelord :Garland; IT-based surveillance; safe city; Intelligenta IT-system; Intelligent kameraövervakning; trygghet; brottsförebyggande åtgärder; Garland;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar attityder och upplevd trygghet i frågor rörande kameraövervakning och intelligenta övervakningssystem (via sk intelligenta IT-system). En enkätstudie delades via bl.a. sociala medier och totalt besvarades den av 104 respondenter. LÄS MER

 5. 5. Solbil : Designundersökning av övervakningssystem och automatisk energiförbrukningsprognos för en solbil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Klas-Göran Eriksson; Andreas Peterson; [2017]
  Nyckelord :World Solar Challenge; solar car; Raspberry Pi; Windows 10 IoT; ARQ; communication protocol; World Solar Challenge; solbil; Raspberry Pi; Windows 10 IoT; ARQ; kommunikationsprotokoll;

  Sammanfattning : Jönköping University Solar Team deltog år 2015 i tävlingen World Solar Challenge som körs vartannat år i Australien. Team från hela världen deltar i denna tävling där de konstruerar solbilar som de sedan tävlar med i ett race på ca 3000 km från Darwin till Adelaide. LÄS MER