Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 11 - 15 av 260 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 11. Övervikt : Ett känsligt ämne för skolsköterskan att beröra

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Hultin; Sara Israels; [2022]
  Nyckelord :Health promotion; lifestyle; school nurse; overweight; Skolsköterska; hälsofrämjande; levnadsvanor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med övervikt är något som ökar i Sverige och i världen. Ett barn med övervikt har större risker att senare i livet drabbas av ett flertal sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför viktigt att sätta in resurser tidigt för att motverka övervikt. LÄS MER

 2. 12. KROPPSIDEAL & FAT-SHAMING - En tvärsnittsstudie om viktdiskrimineringens utbredning samt påverkan på välmående & självperception

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elisabeth Nilsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :fat-shaming; övervikt; sociala normer; självkänsla; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien avser att undersöka i vilka sammanhang fat-shaming sker i Sverige, samt hur individers psykiska välmående och självkänsla påverkas av att bli diskriminerade utifrån sin vikt. Syftet gav upphov till följande två frågeställningar: (1) I vilka situationer blir normer kring kroppsideal synliga? (2) Vilken påverkan har fat-shaming på vuxna individers välmående och självperception? Metod och material: Studien är av kvantitativ karaktär och baseras på ett frågeformulär som postades i ”LCHF-gruppen” på Facebook. LÄS MER

 3. 13. ¨Samhällsplanering är jätteviktigt för hälsan då det påverkar hur jag väljer att röra på mig¨ : en kvalitativ studie om hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Stephanie Renfro; [2021]
  Nyckelord :Community planning; health promotion; physical activity; public health; safety; Folkhälsa; fysisk aktivitet; hälsofrämjande arbete; samhällsplanering; trygghet;

  Sammanfattning : Inledning: Samhällsplanering är i Sverige en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma har ökat i befolkningen. Den dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom samhället är utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig fysiskt. LÄS MER

 4. 14. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Agelii; [2021]
  Nyckelord :evidensbaserade design; hälsofrämjande design; salutogen design; trädgårdshistoria; vårdhistoria; sanatorium; psykiatrisk vård; brunnspark;

  Sammanfattning : Under 1800-talet och tidiga 1900-talet betraktades natur och trädgård som centrala hälsofrämjande element i vården och samhällsbyggnationen. Natur och trädgård sågs som hälsans landskap i kontrast till industrialiseringens smutsiga städer där sjukdomar spreds till följd av trångboddhet och osanitära levnadsförhållanden. LÄS MER

 5. 15. Konsten att se helheten : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande omvårdnad för patienter med hypertoni inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Henriksson; Sofie Loikas; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; sjuksköterskor; upplevelse; hypertoni; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. I Sverige finns cirka 1,8 miljoner som är drabbade. Orsaken till uppkomst är ofta ohälsosamma levnadsvanor såsom övervikt, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och försämrade matvanor. LÄS MER