Sökning: "övningar matematik på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden övningar matematik på förskolan.

 1. 1. "Alla sinnen, att man är kreativ med hela kroppen" : en forskningsstudie om lärares tankar kring användandet av estetiska uttrycksformer i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Camilla Karlsson Nygren; [2020]
  Nyckelord :Mathematics teaching; aesthetic expressions; primary school; teachers; Matematikundervisning; estetiska uttrycksformer; lågstadiet; lärare; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att elever ska kunna tillämpa sig kunskaperna i matematikundervisningen djupare krävs det att de får lära sig det teoretiska genom praktiska och kreativa övningar. Det krävs enligt forskningen även att elever får diskutera matematik med varandra och att de har lärare och pedagoger som är väl utbildade tillika bekväma med att undervisa traditionell undervisning kombinerat med estetiska uttrycksformer. LÄS MER

 2. 2. Måltidspedagogik : Ett inspirationshäfte kopplat till förskolans läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Hedqvist; Maria Pantzar; [2016]
  Nyckelord :förskola; måltidspedagogik; didaktik; inspirationshäfte;

  Sammanfattning : Detta är ett självständigt arbete med ett skapande av en produkt utformad som ett inspirationshäfte inom måltidspedagogik. Inspirationshäftet riktar sig till verksam personal inom förskolan och är tänkt att fungera som ett inspirerande material för att arbeta med måltidspedagogik. LÄS MER

 3. 3. Bild och visuellt lärande i matematiken i förskolekontext

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Farzaneh Foroghi; [2015]
  Nyckelord :Nyckelord: Bild; visuellt lärande; matematik; Regio Emilia; sociokulturell teori; förskola;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsats handlar om bild och visuellt lärande i matematiken på förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers föreställningar om hur pedagoger kan konkretisera matematik för förskolebarn med hjälp av visuellt lärande och bildskapande aktiviteter samt hur barnen uppfattar dessa aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Andersson; Malin Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Planerad utomhusmiljö; naturmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie på sex förskolor där vi har intervjuat elva pedagoger, för att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barn i förskolan. Intervjuerna gjordes på respektive pedagogs förskola, vi använder oss av öppna frågor som är kopplade till studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Kemi och fysik i förskolan - att uppleva med alla sinnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emma Hagengran; [2012]
  Nyckelord :Fysik; Förskola; Handledning; Kemi; Sinnen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att framställa ett material bestående av handledningar för att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena kemi och fysik i förskolan. Denna handledning har skapats gemensamt med min studiekamrat och har utgångspunkt i de 7 sinnena. LÄS MER