Sökning: "’history instruction’ ’purpose’ ’educational conceptions’ ’functions of education’"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ’history instruction’ ’purpose’ ’educational conceptions’ ’functions of education’.

  1. 1. Historieämnets grammatik – Undervisningens syfte i en förändrad utbildningskonception

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Robin Eklånge; [2020-07-01]
    Nyckelord :’history instruction’ ’purpose’ ’educational conceptions’ ’functions of education’ ’curriculum’ ’history didactics’;

    Sammanfattning : This essay departs from the perception that in a Swedish context of educational policy, a change in the educational conception has occurred, from a democratic conception of education to an instrumental one. The purpose of the study is to explore how the purpose of the history subject can be understood in relation to this change. LÄS MER