Sökning: "“The Big Five”"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade orden “The Big Five”.

 1. 1. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER

 2. 2. Selfies, styrkekramar och avsked : Analys av ensamma svenskars självskattning utifrån femfaktormodellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emilio Prado; [2022]
  Nyckelord :Solitude; OCEAN model; Loneliness;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis aimed to analyze how Swedish people going through solitude join support groups online and how they classified themselves on the big five model (shortened FFM) and if there are certain factors that lay a role in who decides to join the support group(s) online. By joining the support groups on social media forums and recruiting participants from within, the participants were able to fill out an online form where they could fill in how they classified themselves on every factor of the big five model with points ranging from 1-5. LÄS MER

 3. 3. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER

 4. 4. Preschool Teachers’ Work Motivation : A Study on intrinsic factors of work motivation for Swedish preschool teachers

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Jennifer Rose Gawriye; Stella Kourie; Rand Walid; [2022]
  Nyckelord :Work motivation; Self-determination theory; preschool teachers; education; intrinsic motivation.;

  Sammanfattning : Background: The shortage of teachers in Sweden is an ongoing problem and is expected to continue. The preschool profession seems to be more unattractive which in turn might be a cause of low work motivation, but why? This made it interesting to investigate the work motivation amongst preschool teachers to see what factors that might cause the low work motivation. LÄS MER

 5. 5. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Suopanki; [2022]
  Nyckelord :tillskottsutfodring; Rangifer tarandus; slakteri; metabolism; rutiner; utmaningar;

  Sammanfattning : Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. LÄS MER