Sökning: "“Vattenkonsumtion”"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet “Vattenkonsumtion”.

 1. 1. Utformning av ett ambient visualiseringsverktyg med syftet att uppmana till minskad vattenkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ebba Rovig; Nicole Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Ambient; vattenkonsumtion; visualiseringsverktyg.;

  Sammanfattning : Vatten är en livsviktig resurs vars tillgång på senare tid varit begränsad. År 2019 hade 15 av 21 län i Sverige risk för vattenbrist. KTH samarbetar med företaget Ecoloop som driver ett utvecklingsprojekt med målet att utveckla strategier för vattenbesparing och beteendeförändring som resulterar i minskad vattenanvändning. LÄS MER

 2. 2. EFFICIENT & SUSTAINABLE RECYCLING PROCESSES : Support for decision-making towards improved efficiency and sustainability performance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Rebecka Gullberg; Rebecka Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Green; Discrete event simulation; Recycling process; Efficiency Sustainability; Trade-off; Lean Green; Simulering; Återvinningsprocess; Effektivitet Hållbarhet; Kompromiss;

  Sammanfattning : Background With large amounts of polyvinyl chloride (PVC) in the waste streams, recycling of PVC and more sustainable processes have become increasingly important. The sustainable development of processes has received a lot of attention in the last decades because of the increasing environmental threat. LÄS MER

 3. 3. VIKTEN AV ATT UPPLEVA - Hur lokal upplevelse av torka påverkar vattenkonsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Malin Gillman; [2020-08-29]
  Nyckelord :”Construal level theory”; ”CLT”; ”Torka”; “Vattenkonsumtion”; “Upplevd torka”; ”Upplevt avstånd”; ”Psykologiskt avstånd”;

  Sammanfattning : ”Construal level theory”, CLT, is a multidisciplinary theory that builds upon the reasoning that perceived distance to events influence the level of abstraction one feels about the events. This, in turn, has the ability to affect people’s behaviour. LÄS MER

 4. 4. IoT – lösning för vattenbesparing / Realtidsflödesmätares påverkan på vattenförbrukningsvanor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Moa Rustempasic; [2020]
  Nyckelord :IOT; Internet of things; Vatten; Vattenbesparing; Flödesmätare; Nudges;

  Sammanfattning : Vattenbrist, dvs. låga vattenflöden och låga grundvattennivåer, kan på många vis ge negativa effekter i samhället, exempelvis inom vattenförsörjning, samhällsekonomi och ekosystem. Enligt tidigare forskning kan man bidra till att undvika vattenbrist i många områden genom att hushålla med jordens vattenresurser. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER