Sökning: "”Hipp Hipp Hora”"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ”Hipp Hipp Hora”.

  1. 1. Könsroller i Film : En kvalitativ analys av hur unga tjejer skildras i tre moderna svenska ungdomsfilmer

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

    Författare :Mattias Fredin; [2005]
    Nyckelord :Könsroller; Film; ”Hipp Hipp Hora”; ”Fjorton Suger”; ”Sandor slash Ida”; Filmanalys;

    Sammanfattning : Min utgångspunkt i denna uppsats var könsroller i film. Utifrån detta skapade jag mitt syfte som var att undersöka hur valda kvinnliga karaktärer i huvudrollen i tre svenska ungdomsfilmer skildrades, samt analysera huruvida skildringarna av karaktärerna bevarar eller bryter mot etablerade könsroller utifrån aktuell forskning. LÄS MER