Sökning: "”Historisk geografi”"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ”Historisk geografi”.

 1. 1. Tällberg och Turism. En kvalitativ studie i destinationsutveckling ur ett historiskt geografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Högman; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Turism”; ”Destinationsutveckling”; ”Historisk geografi”; ”Planering”; ”Hållbarhet”;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att, genom ett historiskt geografiskt perspektiv, förklara en destinationsutvecklingsprocess som pågått under lång för att se hur detta påverkar det lokalsamhälle där turismen sker. Studien undersöker även huruvida en sådan process lämnar spår i nutida planering och destinationsutveckling, i form av bland annat strategidokument. LÄS MER

 2. 2. Är renar och kolt allt? : En studie om hur fem samer upplevde att de representeras i media och hur Dagens Nyheter beskrev samer under 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Sami; representation; reindeer husbandry; Dagens Nyheter; media; samer; representationer; rennäring; Dagens Nyheter; media;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare five interviewees personal and collective experience of representations in media to articles published in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter containing the words related to the Sami population (namely: same, samer, samisk and samiska). Four research questions and their underlying factors are central to the study. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers kognitiva världsbild : En kvalitativ studie som synliggör gymnasieelevers kognitiva världskarta utifrån rådande eller historiska konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Petter Ernberg; [2016]
  Nyckelord :Mental karta; Abstrakt tänkande; Miljö; Konflikt; Geografi; Orientera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur global en gymnasieelevs mentala karta är utifrån rådande eller historiska konflikter runt om i världen. Syftet är också att undersöka om det finns mönster mellan respondenternas mentala kartor som synliggör kunskap eller brist på kunskap inom specifika områden i världen. LÄS MER

 4. 4. " ...bästa tänkbara förhållanden" - En studie av hur citytesen motiverade Norrmalmsregleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sebastian Christner; [2015]
  Nyckelord :citytesen; Nedre Norrmalm; sanering; markanvändning; Stockholm; stadsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : 1928 började stadsplaneorgan i Stockholm stad planera åtgärdandet av stadsplaneproblem på Nedre Norrmalm. I diskursen var det aldrig fråga om, utan hur dessa kunde lösas genom stadssanering: omfattande rivningar av stadsdelens befintliga bebyggelse. LÄS MER

 5. 5. Planering genom samverkan. utmaningar i regional tillväxtplanering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Kajsa Svensson; [2014]
  Nyckelord :samverkan; region; tillväxtplanering; Skåne; utveckling; tillväxt; flerkärnighet; dialog; kommunikativ; rationell; Tillväxtanalys; Boverket; Tillväxtverket; RUP; ÖP; RUS; samverkansprocess; utvecklingsprogram; översiktsplan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Planering genom samverkan. Utmaningar i regional tillväxtplanering undersöker samverkansprocessen mellan region och kommun inom ramen för regionalt tillväxtarbete. LÄS MER