Sökning: "”Observationsstudie” ”genus”"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden ”Observationsstudie” ”genus”.

 1. 1. ‘’Hur kom du fram till det svaret?’’ : En observationsstudie om flickor och pojkars resonemangsförmåga inom matematik i årskurs ett.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kajsa Lindberg; Alice Sjögren; [2021]
  Nyckelord :matematik; resonera; problemlösning; läromedel; genus; flickor; pojkar;

  Sammanfattning : Forskare som har studerat matematikundervisning i skolan menar på att gemensamma genomgångar som sedan mynnar ut i ett enskilt arbete i sin matematikbok är vanligt förekommande. Detta arbetssätt är bekvämt och tryggt, men det är på bekostnad av elevernas matematiska utveckling. Matematikforskaren Johan Sidenvall (2019, s. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]
  Nyckelord :Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. LÄS MER

 3. 3. Förskolans inomhusmiljö ur ett normkritiskt perspektiv : En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Martina Kanon; Erika Enholm; [2020]
  Nyckelord :genus; inomhusmiljö; tredje pedagogen; jämställdhet; normkritik; miljöobservation;

  Sammanfattning : Miljön i förskolan är en viktig del för barns förståelse för sin omvärld, därför bör miljön vara utformad för att främja dess lärande. Men också vara anpassad för alla barnen, en förskola för alla. LÄS MER

 4. 4. Demondirigent eller fadersgestalt? : En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Dirigering; Genus; Maskulinitet; Ledarskap; Symbolisk interaktionism; Observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. LÄS MER

 5. 5. Två förskolors praktiska arbete med jämställdhet : En observationsstudie om pedagogernas arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Tanja Munch; Aneta Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; Jämställdhetsarbete; Arbetssätt; Genus; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att granska två förskolors jämställdhetsarbete, genom att synliggöra vilka arbetssätt pedagogerna använder i jämställdhetsarbetet, samt hur dessa arbetssätt upprätthåller, respektive motverkar stereotypa könsmönster. Vi har kommit fram till att det könsneutrala arbetssättet är det som dominerar på de två undersökta förskolor, men att det även finns enstaka situationer där det könsstereotypa arbetssättet kan synliggöras. LÄS MER