Sökning: "”Platsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet ”Platsidentitet.

 1. 1. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 2. 2. KVARTERET VICTORIA “Från Parkeringsplats till Mötesplats” - En Kvalitativ Studie om Platsidentitet & Platsmarknadsföring av ett Kvarter i Göteborgs Innerstad”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hillerbratt; Evelina Tjernberg; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem är det här för ställe? : Plats och identitet i perifera tätorten Vålberg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; [2020]
  Nyckelord :Place; place identity; Vålberg; rural; globalization; Plats; platsidentitet; Vålberg; landsbygd; globalisering;

  Sammanfattning : Plats är ett centralt och omtvistat begrepp inom geografin. Det är inte bara en fråga om fysisk lokalitet, utan platser förknippas med olika meningar och känslor och fungerar även som del av mänsklig identitet. LÄS MER

 4. 4. Naturen och föreningslokalen : Om offentliga rum och platsskapande processer i grannskapsplanerade bostadsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :Offentliga rum; globalisering; grannskapsplanering; platsskapande;

  Sammanfattning : 75 procent av dagens bostadsbestånd byggdes under 1940–1970, en period då idealet om grannskapet präglade planeringen. Idealet innebar att nya bostadsområden skulle fungera som självförsörjande enklaver med en stark gemenskap bland de boende. LÄS MER

 5. 5. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Envik; [2020]
  Nyckelord :Finnskogen; skogsfinskt kulturarv; världsarv; utveckling; symboler; platsidentitet;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser. LÄS MER