Sökning: "”The Greed Line”"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ”The Greed Line”.

 1. 1. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER

 2. 2. The social and political implications of insurgent control in Colombia: A micro assessment at the municipality level

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Victor Maria Mora Bajen; [2018]
  Nyckelord :Municipality; violence; control; insurgent; areas; provision of public services; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following dissertation examines the relationship between the actual control of insurgent groups, FARC and AUC, in municipalities of Colombia and the subsequent performance of public services. By resorting to a novel semi-parametric, group-based-trajectory model, this paper manages to discern the de facto presence of such groups at the municipality level, which allows carrying out such examination. LÄS MER