Sökning: "”reflekterande samtal”"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden ”reflekterande samtal”.

 1. 1. Kartläggning av kommunikation mellan arbetsterapeut och klient med en livsomvälvande sjukdom, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Malin Petersen Lundin; Christina Kronquist; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; Kawamodellen; kommunikation; kultur; livsomvälvande sjukdom; Model of human occupation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Communication is an interaction between people. Occupational therapists use communication, both verbal and nonverbal to enable important everyday activities for the client. LÄS MER

 2. 2. An Emergency department under strain : Occupational stress in nurses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Rytting; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterska; akutsjuksköterska; akutmottagning; coping; erfarenhet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal på akutmottagning besitter en högre autonomi, bredare kompetens samt högre nivå av teamarbete och kommunikation vilket har visat en lindrande effekt på arbetsrelaterad stress. Trots detta har tidigare studier rapporterat att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning i större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress till skillnad från sjuksköterskor som arbetar inom andra vårdinstanser. LÄS MER

 3. 3. Livet, döden och existensen : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Paola Castro Echeverri; Sandra Rydberg; [2021]
  Nyckelord :existentiell stöd; döden; omvårdnad; upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov enligt WHO. Vid palliativ vård väcks frågeställningar, tankar och känslor hos såväl patienten som hos hennes anhöriga. En del av omvårdnaden är att försöka uppfatta och försöka förstå när en patient har existentiella frågor. LÄS MER

 4. 4. REFLEKTERANDE SAMTAL En kvalitativ intervjustudie med syftet att undersöka sjuksköterskors åsikter och önskemål angående implementering av reflekterande samtal på en kirurgisk akutvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Pousette; Fanny Saintyves; [2020-06-26]
  Nyckelord :Reflekterande samtal; sjuksköterskebrist; implementering; erfarenhetsutbyte; etisk stress; kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Sjuksköterskebristen beror på många faktorer, bland annat psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna och endålig arbetsmiljö. Det behövs verktyg för att förbättra arbetsförhållandena för sjuksköterskor som kanskapa en tryggare vård för patienterna. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med psykisk ohälsa uppleversjuksköterskans bemötande – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Blomqvist; Angelica Ginsby; [2020]
  Nyckelord :encounter; literature review; mental illness; perception; person centered care; bemötande; litteraturöversikt; personcentrerad vård; psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stigande folkhälsoproblem där existentiella frågor ofta förbises i vården. Det framkommer att tidsbrist samt brist på kunskap är utmaningar som sjuksköterskan ställs inför i mötet med personer som upplever psykiska besvär. LÄS MER