Sökning: "1:1 classroom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden 1:1 classroom.

 1. 1. Kollaborativa undervisningsprocesser genom 1:1 - en intervjustudie med lärare i skolår 1–6 om elevers samarbete i digitala arenor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wenche Mörck Riekki; [2021]
  Nyckelord :collaborative learning; collaborative skills; 1:1 classroom; student interaction; learning environments; kollaborativt lärande; kollaborativa förmågor; 1:1 i klassrummet; elevinteraktion; lärmiljö;

  Sammanfattning : Both digital competence and collaborative skills are important for citizens who need to navigate in future societies. This paper is based on an interview study with ten teachers and the aim is to survey how teachers design their teaching to promote collaborative learning methods by using 1:1. LÄS MER

 2. 2. 1+1=3 En studie om hur illustration kan användas inom matematik för barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :informationsdesign; illustration;

  Sammanfattning : This thesis is a collaboration with Framtidens läromedel, which is a research and product development project at Mälardalen University. Studies show that the mathematics skills of Swedish students are declining. The project aims to create a teaching material based on research that can help change the trend. LÄS MER

 3. 3. Computer use in the English classroom : A comparative analysis of English teachers' thoughts and practices regarding computer use in the English classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Niklas Kanat Artan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society changed when it entered the 21st century when technological gadgets like the computer and tablets made our society technologically dependent. The aim of this study is to examine Swedish Secondary and Upper Secondary English teachers’ attitudes towards computer use in the English classroom. LÄS MER

 4. 4. En till en – för alla? : En dator per elev i inkluderande lärmiljöer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Tord Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :Special Education; ICT; IT; assistive technology; special educational needs; disability; dyslexia; attention deficits; accessibility; participation; inclusive education; school improvement; teacher; junior high school; Specialpedagogik; IKT; IT; alternativa verktyg; kompensatoriska hjälpmedel; funktionsnedsättning; funktionshinder; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; koncentrationssvårigheter; tillgänglighet; delaktighet; inkludering; skolutveckling; lärare; grundskola;

  Sammanfattning : Satsningar på en-till-en, det vill säga en dator eller pekplatta per elev, blir allt vanligare i svensk skola, men det finns begränsad forskning om hur detta påverkar elever med funktionsnedsättning och/eller i behov av stöd. I en inkluderande skola behöver tekniken vara tillgänglig för alla och användas i ett meningsfullt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Varför, varför inte? : En studie om två skolors syn på läs- och skrivprogrammet Reading Recovery

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Mellberg; [2010]
  Nyckelord :compensatory education; literacy; New Zealand; Reading Recovery; self-esteem; kompenserande undervisning; literacy; Nya Zeeland; Reading Recovery; självkänsla; språkundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka, beskriva och problematisera Reading Recovery samt att ta reda på varför två nyzeeländska skolor har valt att behålla respektive sluta med programmet. Undersökningen baseras på fyra kvalitativa intervjuer samt en kvalitativ observation, vilka skedde på två skolor där den ena slutade med Reading Recovery för några år sedan och där den andra skolan fortfarande använder programmet. LÄS MER