Sökning: "1 Sam 18-20"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 1 Sam 18-20.

  1. 1. Queera Barnbiblar - En narratologisk & queerteoretisk analys av transformationen av berättelsen om David och Jonatan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Erik Andersson; [2012-09-10]
    Nyckelord :Homosexuality; queer theory; narratology; queer leakage; David and Jonathan; 1 Sam 18-20; children´s bibles; transformation; bible studies;

    Sammanfattning : As humans we transfer norms and values, which we are aware or unaware of, to the children near to us. These children embrace them, and the adult´s norms and values become the child's own ones. LÄS MER