Sökning: "1 och 2 §§ LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden 1 och 2 §§ LVU.

 1. 1. Verbala kränkningar i hemmet – en grund för omhändertagande enligt 2 § LVU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Ferm; [2018]
  Nyckelord :The Care of Young Persons Act; social law; children and young people; social welfare board; public law principles; verbal abuse; emotional abuse; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My aim with this thesis was to study verbal abuse as an equivalent to psychological abuse in The Care of Young Persons Act (LVU). The primary focus was on verbal abuse in the home as a reason to take a child into protective custody according to LVU. LÄS MER

 2. 2. Upphörande av vård med stöd av LVU - En balans mellan principen om barnets bästa och legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Wyrwal; [2017]
  Nyckelord :Principen om barnets bästa; Upphörande av tvångsvård; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis deals with the cessation of compulsory care for children. LVU is a child protection legislation, which acts as a guarantee to fulfill the care needs of vulnerable children. In accordance with 1 § of the LVU, all decisions concerning children should be decisive as to what is best for the individual child. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhet inom statlig tillsynsverksamhet -framväxt och tillsyn av HVB-hem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Ekberg; [2013]
  Nyckelord :Socialrätt; rättssäkerhet; tillsyn; Socialstyrelsen; HVB-hem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Children and adolescents can due to various reasons be placed in rehabilitation- or juvenile foster care, so called HVB-hem, by the state. These institutions are many times managed by private corporations. LÄS MER

 4. 4. Föräldrar med barn i samhällsvård - En kvalitativ studie om vilka hjälpbehov som finns och hur de möts upp av socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Sjöström; Jenny Wilhelmsson; [2012-07-02]
  Nyckelord :LVU Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga ; Föräldraskap; Omsorgssvikt; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på sitt arbete med föräldrar vars barn blivit omhändertagna med stöd av LVU § 2. De fyra frågeställningarna är; 1) vilken hjälp tycker socialsekreterarna att föräldrarna behöver och varför? 2) vilken hjälp bidrar socialtjänsten med i praktiken för attöka föräldraförmågan? 3) till vilken grad arbetar man för en förändring? 4) hur ser socialsekreterarna på sin respektive föräldrarnas roll i hjälparbetet?För att undersöka detta har vi intervjuat fem socialsekreterare som på något vis har kontakt med dessa föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Omhändertaganden av romska barn – en studie om minoritetsstatus i LVU-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :den sociala dimensionen; familjerätt; LVU; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågeställningar rörande romska barn, dvs. barn med minoritetsstatus i LVU-ärenden (lagen om vård av unga). LÄS MER