Sökning: "1 och 2 §§ LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden 1 och 2 §§ LVU.

 1. 1. De tvångsomhändertagna barnen : - LVU-domar i Västerbottens län 2013 och 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; Tina Myhrberg; [2018]
  Nyckelord :LVU; LVU-domar; Tvångsomhändertagning; Socialnämnden; Förvaltningsrätten; Domslut; Risker; Riskbedömning;

  Sammanfattning : Det här är en studie av LVU-domar i Västerbottens län. De studerade domarna utgörs av samtliga LVU-domar i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Totalt omfattas studien av 241 domarna avseende 315 barn. Domarna är undersökta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Den omhändertagna sexualiteten : En diskursanalys av hur flickors sexualitet konstrueras i förvaltningsrättsliga domar enligt §3 LVU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Frida Skoogh; Isabelle Fast; [2018]
  Nyckelord :sexualitet; annat socialt nedbrytande beteende; LVU; socialkonstruktionism; feministisk kritisk teori; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie är att med feministisk kritisk teori belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en problembild i förvaltningsrättsliga domar vid beslut om tvångsvård enligt §3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och specifikt enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Studiens empiri består av domskälen i 17 rättsfall i första instans där flickorna i domarna är 15–18 år gamla. LÄS MER

 3. 3. Verbala kränkningar i hemmet – en grund för omhändertagande enligt 2 § LVU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Ferm; [2018]
  Nyckelord :The Care of Young Persons Act; social law; children and young people; social welfare board; public law principles; verbal abuse; emotional abuse; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My aim with this thesis was to study verbal abuse as an equivalent to psychological abuse in The Care of Young Persons Act (LVU). The primary focus was on verbal abuse in the home as a reason to take a child into protective custody according to LVU. LÄS MER

 4. 4. Upphörande av vård med stöd av LVU - En balans mellan principen om barnets bästa och legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Wyrwal; [2017]
  Nyckelord :Principen om barnets bästa; Upphörande av tvångsvård; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis deals with the cessation of compulsory care for children. LVU is a child protection legislation, which acts as a guarantee to fulfill the care needs of vulnerable children. In accordance with 1 § of the LVU, all decisions concerning children should be decisive as to what is best for the individual child. LÄS MER

 5. 5. Hon har även utvecklat ett intresse för droger och destruktiva miljöer : En kvalitativ textanalys av beslut gällande omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, analyserat ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Corbell; Lina Fröding; [2016]
  Nyckelord :CYPA; immediate care; gender; norms; LVU; omedelbart omhändertagande; genus; normer; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur motiveringarna bakom beslut gällande omedelbart omhändertagande med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), skiljer sig utifrån kön. Syftet med denna studie är också att undersöka vilka likheter och skillnader som finns i de ungas livsbakgrunder, som resulterat i beslut om omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU. LÄS MER