Sökning: "1-3åringar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 1-3åringar.

  1. 1. Vägar till skriftspråket : 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Carolina Bertilsson; [2017]
    Nyckelord :förskola; 1-3åringar; skriftspråk; pedagogisk miljö; tillgänglighet;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. LÄS MER