Sökning: "10 § MB"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden 10 § MB.

 1. 1. Non-destructive Evaluation of Ultrasound Contrast Agent

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Wendi Löffler; [2019]
  Nyckelord :ultrasound; microbubbles; contrast agent; attenuation; phase velocity;

  Sammanfattning : Clinical ultrasound imaging techniques can be greatly improved by the use of ultrasound contrast agents (UCAs). While microbubbles (MBs) without shell are unstable and cannot be used for practical applications,a shell produced from biocompatible polyvinylalcohol (PVA) significantly improves chemical versatility and stability. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 3. 3. Initial evaluation of briquetting possibilities of CaO-containing paper production waste : For use in metallurgical processes

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Wei Xia; [2018]
  Nyckelord :Waste; Metallurgical Process; Briquetting; Drop Test; Sulphide Capacity;

  Sammanfattning : Paper and pulp industry and steel industry are two major industries in Sweden, both of which are facing big challenges to treat their waste products properly. In this thesis work, initial evaluation of mechanical properties of briquettes made of waste products was performed. LÄS MER

 4. 4. I landets intresse - Om riksintressekonflikter i 3 kap. 10 § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; förvaltningsrätt; miljörätt; riksintresse; påtaglig skada; 3 kap. 10 § MB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid en avvägning mellan två oförenliga riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB ska företräde lämnas åt det intresse som på det lämpligaste sättet främjar en långsiktigt god hushållning. Uppsatsen tar sikte på att analysera vilka fak-torer som är avgörande vid en sådan bedömning. För att en avvägning enligt 3 kap. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar - Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Andrea Josefsson; Amanda Utter; [2017]
  Nyckelord :Miljöbalken; fastighetstransaktioner; offentligrätt; civilrätt; miljöbalksundersökning; jordabalksundersökning; friskrivning; garanti; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket uppger att antalet potentiellt och bekräftat förorenade områden i Sverige under 2016 uppgick till 85 000. Siffran visar på att problemet med kontaminerad mark är tämligen omfattande. En grundsten i den svenska miljörätten är principen om att förorenaren, i detta fall verksamhetsutövaren, betalar. LÄS MER