Sökning: "1700-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet 1700-tal.

 1. 1. Kineseri i kontext : Bruket av Kina slott som lustslott på 1700-talet och som kulturarv idag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joanna Kiesler Svensson; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; Kina slott; kulturarv; 1700-tal.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka Kina slott som det fungerade under sin uppkomst och hur det fungerar som kulturarv idag, med fokus på vilken blick tillbaka på 1700-talet som Kina slott idag aktiverar. Slottets användning under 1700-talet och de ideal som ledde fram till dess tillkomst, ställs emot de ideal som förmedlas i dagens iscensättning av Kina slott. LÄS MER

 2. 2. Aktörer på jordmarknaden : under första halvan av 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Anette Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ägande 1700-tal agrar uppbud;

  Sammanfattning : Uppsatsen har två syften där det ena är att undersöka fördelning av jord i Väse härad under början av 1700-talet samt hur handeln med jord såg ut med avseende på aktörerna. Det andra syftet är att studera jordtransaktioner i Väse härad för att se om det finns några tidiga tecken på den agrara revolutionen. LÄS MER

 3. 3. Ur asken : Petter Mellgren och Philip Gernandt, två namngivna tillverkare av spelmarkeraskar inom den anonyma hantverkstekniken halmintarsia vid sekelskiftet 1700-1800

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Brånstad; [2020]
  Nyckelord :Halmintarsia; halmmosaik; halmfaner; halmapplikation; Petter Mellgren; Philip Gernandt; Vittskövle; hantverk; materiella kulturer; mikrohistoria; 1700-tal; 1800-tal;

  Sammanfattning : Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. LÄS MER

 4. 4. ”Äghornas kringgiärde är af steen” : Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oscar Hagbard; [2019]
  Nyckelord :Äskhult; Hägnader; Hallands landsbeskrifning; 1700-tal; Lantmäterikartor; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Indelt soldat - och sen ... : Vad hände med de indelta soldaterna efter de fått avsked? En studie över avskedade soldater från Väse socken i Värmland.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anette Carlsson; [2019]
  Nyckelord :indelta soldater; allmoge; 1700-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER