Sökning: "180 seconds method"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden 180 seconds method.

 1. 1. Hur påverkar dykreflexen återhämtningen efter aerob submaximal fysisk aktivitet med avseende på puls och självskattad ansträngning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Gabriel Jansson; Ludvig Rudberg; [2024]
  Nyckelord :Diving reflex response; Heartrate recovery; Physiotherapy; Percieved exertion; Autonomic nervous system.; Dykreflexen; pulsåterhämtning; Fysioterapi; självskattad ansträngning; autonoma nervsystemet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dykreflexen är en reflex som aktiveras när däggdjur håller andan och när receptorer i ansiktet utsätts för kyla. Det är en evolutionär adaption som har utvecklats för att spara på syre i situationer då ny syretillförsel inte finns att tillgå. Den syresparande funktionen aktiveras även vid endast kylstimulering av ansiktet. LÄS MER

 2. 2. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Gustav Georgsson; Jesper Ottosson; [2022]
  Nyckelord :höjdmätare; skogsuppskattning; precision;

  Sammanfattning : Skogsmästarstudenter på SLU har i sitt examensarbete studerat och jämfört precisionen samt tidsåtgången mellan tre olika höjdmätare. Ett träds höjd används vid flera olika sammanhang, exempelvis används trädets höjd som en komponent vid beräkning av trädets biomassa. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av GNSS-baserade fri stationsetableringsmetoder : En jämförelse av realtidsuppdaterad fri station och 180-sekundersmetoden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Ekman; Malin Molander; [2021]
  Nyckelord :RUFRIS; 180 seconds method; NRTK; free station; RUFRIS; 180-sekundersmetoden; NRTK; fri station;

  Sammanfattning : Behovet av mätning med totalstation har inom många områden minskat till förmån för mätning med GNSS-baserad teknik som ett resultat av dess större flexibilitet och ofta acceptabla osäkerhet. GNSS-baserad mätning kan dock begränsas av olika faktorer, vilket skapar ett behov av mätning med totalstation. LÄS MER

 4. 4. Battery energy storage design and operation in an HVDC-system with WPP clusters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Harald Åkesson; [2019]
  Nyckelord :BESS; Energy storage; State of charge; Windpower; HVDC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The electricity sector is in the beginning of a large shift from centralized dispatchable production to distributed variable production. With this necessary change, new challenges arise. One crucial challenge is related to upholding the system balance in the power grid. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med n-RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Vilhelm Svensson; Fredrik Tobler; [2018]
  Nyckelord :totalstation; fri station; stationsetablering; nätverks-RTK; RUFRIS;

  Sammanfattning : Fri stationsetablering med nätverks-RTK är en metod för att etablera en totalstation över en okänd punkt utan att ha tillgång till några kända punkter. Detta möjliggör för noggranna mätningar där stompunkter saknas. LÄS MER