Sökning: "1979"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade ordet 1979.

 1. 1. Feeling the Heat of Climate Change - How Sensitive Could It Be? 

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Kollberg; John Skantze; [2020-06-29]
  Nyckelord :Climate Sensitivity; Predictability of Stock Returns; Temperature Anomaly; Fama French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model;

  Sammanfattning : This thesis examines if climate sensitivity predicts stock returns and how well this measurement performs. The sample consists of the S&P 500 and the monthly stock return for the period between 1979 to 2019. The method is first to estimate the climate sensitivity for stock returns from temperature anomaly. LÄS MER

 2. 2. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift publicerad av Föreningen Lärare i Religionskunskap 1967-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Lindgren; [2020-06-22]
  Nyckelord :religionskunskap; religious literacy; world religions paradigm; kursplaner; läroplansreform; lgr80; lgr11; lpf94; gy11; religiös literacitet; världsreligionsparadigmet; religious education; lgr94;

  Sammanfattning : This study analyses the Religious studies subject in Sweden based on discussions held between 1979-1982, 1993-1996 and 2010-2013 in the publication Religion och Livsfrågor, published by Föreningen Lärare i Religionskunskap, an organization for teachers in the subject ReligiousStudies in Swedish schools. The study inquires about the role religious education plays in the Swedish school system, how it is justified, what knowledge and abilities are of importance and how the subject contributes to the nurturing of democratic citizens. LÄS MER

 3. 3. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

  Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER

 4. 4. Maktrelationer i skönlitteratur för 6-9-åringar - traditionella eller banbrytande? : En analys av del 1 och del 4 i Handbok för superhjältar ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jakobsson; Sara Sundbom; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; maktrelationer; skönlitteratur; årskurs F-3; åldrarna 6-9;

  Sammanfattning : I undervisningen kan skönlitteratur användas på många sätt - som underhållning eller som ett sätt att inhämta kunskap genom att kritiskt granska det lästa. Språk, litteratur och makt är nära sammankopplade och barn identifierar sig ofta med och kan ta efter de (ofta stereotypa) beteenden som karaktärerna uppvisar. LÄS MER

 5. 5. Miljö och hållbarhet i slöjdundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tim Linderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån tanken om att miljöfrågor är både viktigare och mer aktuella än någonsin, syftar arbetet till att kartlägga hur miljö- och hållbarhetsaspekter formulerats i de svenska läroplanernas allmänna del och slöjdämnets kursplan från och med införandet av grundskolesystemet 1962 fram till det förslag på en reviderad kursplan som Skolverket lade fram hösten 2019. De utgivna läroplanerna har getts en kortfattad beskrivning där förändringar gällande skolans verksamhet och slöjdämnets karaktär redogjorts för. LÄS MER